Ministerie van Justitie

Persbericht Ministerraad

Gebruik internationale jaarrekeningstandaarden mogelijk

Ondernemingen kunnen binnenkort kiezen welke jaarrekeningstandaarden zij volgen bij het opstellen van de jaarrekening. Naast de Nederlandse regels wordt ook het gebruik van de IAS of de Amerikaanse US GAAP toegestaan. Belemmeringen voor die toepassing worden weggenomen door een wetsvoorstel waarmee de ministerraad op voorstel van minister Korthals van Justitie heeft ingestemd. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan verzoeken uit het bedrijfsleven.

Vooral grote ondernemingen trekken hun kapitaal op de internationale kapitaalmarkt aan. Soms hebben zij naast een notering aan Euronext Amsterdam een notering aan een buitenlandse beurs, bijvoorbeeld New York. Voor hun financiele rapportage moeten die ondernemingen dan verschillende jaarrekeningstandaarden volgen. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om met een jaarrekening te volstaan. Dat leidt zo tot een vermindering van administratieve lasten. Voor beleggers wordt het gemakkelijker de jaarstukken van internationale ondernemingen te vergelijken. Op termijn zullen alle grote ondernemingen in Europa verplicht worden hun geconsolideerde jaarrekening in te richten volgens IAS. De wijziging maakt het mogelijk dat ondernemingen eerder overgaan op IAS. Dat biedt concurrentievoordelen. Het kabinet stelt ook voor de afboeking van goodwill op het eigen vermogen te verbieden. In het buitenland is deze methode al ongeoorloofd. Met het verbod sluit het kabinet zich aan bij de aanbeveling van de Raad voor de jaarverslaggeving, waarin bedrijfsleven, vakbonden, beleggers en accountants vertegenwoordigd zijn. Het verbod leidt tot een beter inzicht in de kosten en baten van overnames.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 16-07-2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Gebruik internationale jaarrekeningstandaarden mogelijk '
Lees ook