Gemeente Epe


Gedeeltelijke goedkeuring bestemmingsplan "Buitengebied"

Burgemeester en wethouders van Epe maken bekend dat met ingang van 22 maart 2006 gedurende zes weken voor een ieder in het gemeentehuis te Epe bij de Publiekswinkel, op werkdagen van 8.00 - 12.00 uur (op woensdag van 8.00 - 20.00 uur) en bij het Publieksloket in Vaassen (voorheen Hulpsecretarie) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur gevestigd in gebouw 'De Wieken', Molenstraat 15 te Vaassen, ter inzage ligt het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 14 februari 2006, nr. RE2005.5927, inzake de gedeeltelijke goedkeuring van het bestemmingsplan "Buitengebied", zoals dat is vastgesteld bij raadsbesluit van 23 juni 2005. (Het bestemmingsplan is niet op deze website in te zien)

Het bestemmingsplan "Buitengebied" is een herziening van de thans geldende bestemmingsplannen "Meldingsgebied", "Agrarisch gebied", "Buitengebied Noordwest", en van grote delen van de plannen "Schaveren", "Wissel (1976)", "Gortel" en "Niersen". Het plangebied omvat het buitengebied van Epe, met uitzondering van de kernen Epe, Vaassen, Oene en Emst, het bedrijventerrein Eekterveld en de recreatiegebieden Wissel en Schaveren.

Degene die zich tijdig met bedenkingen tot Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft gewend, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot Gedeputeerde Staten te wenden, alsmede een ieder die bedenkingen heeft tegen de onthouding van goedkeuring door Gedeputeerde Staten, kan tegen het besluit van Gedeputeerde Staten inzake de gedeeltelijk goedkeuring, gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Epe, 21 maart 2006


Zoekwoorden:

Deel: ' Gedeeltelijke goedkeuring bestemmingsplan 'Buitengebied' '
Lees ook