Provincie Noord-Holland


14 september 1999
Gedeputeerde Verburg benoemd tot lid Comité van de Regio's EU

De heer drs J.H.J. (Bob) Verburg, gedeputeerde van Economische Zaken, Landbouw en Europa van de provincie Noord-Holland is - op voordracht van de Nederlandse regering - door de Raad van de Europese Unie voor vier jaar benoemd tot lid van het Comité van de Regio's.
Zijn benoeming wordt deze week gepubliceerd in het Officieel Publikatieblad van de Europese Unie.
Het Comité van de Regio's is een belangrijk adviesorgaan voor de Europese Commissie en bestaat uit 222 bestuurders uit de 15 lidstaten van de Europese Unie.
Deze vertegenwoordigers behartigen de belangen van de regio's binnen de Europese politiek.
Het Comité is, op basis van het Verdrag van Maastricht (1992), in het leven geroepen. Doel van dit Comité is er voor te zorgen dat de autoriteiten die het dichtst bij de burgers staan worden geraadpleegd wanneer er in de EU besluiten worden voorbereid die voor hen directe gevolgen hebben, vooral wanneer zij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze besluiten dragen. Het Comité kan gevraagd en ongevraagd adviezen verstekken aan de Europese Commissie. De adviezen hebben betrekking op regionaal-economisch beleid, landbouw en plattelandsontwikkeling, transeuropese netwerken en informatieschappij, ruimtelijke ordening, sociaal beleid, werkgelegenheid en onderwijs. In zeven commissies worden de adviezen van het Comité voorbereid. De heer Verburg wordt lid van de commissie transeuropese netwerken en Informatiemaatschappij en plaatsvervangend lid van de commissie regionaal beleid, structuurfondsen, economische en sociale samenhang en grensoverschrijdende en interregionale samenwerking. De Nederlandse delegatie in het Comité bestaat uit twaalf leden waarvan zes provinciale en zes gemeentebestuurders. ___________________________________

Inlichtingen: Udo van Unen, tel. (023) 514 40 66

Deel: ' Gedeputeerde N-H benoemd tot lid Comité van de Regio's EU '
Lees ook