Provincie Gelderland

Gedeputeerde Staten vragen 3 miljoen euro subsidie van Europa voor kenniseconomie

Integratie van milieu, economie en welzijn

Kenniseconomie staat hoog op de provinciale agenda. Om het beleid daarover goed vorm te geven doet het dagelijks bestuur van de provincie, Gedeputeerde Staten, een beroep op de subsidiemogelijkheden via het Europese Innovative Actions Programme 2000-2006'.

Een aanvraag van 2,99 miljoen euro als bijdrage aan de overgang naar een kenniseconomie en kennismaatschappij door een beter beleid op het gebied van informatiemaatschappij en onderzoek en ontwikkeling, gaat nu de deur uit. Het Gelderse thema is duurzaamheid in een kenniseconomie. Het gaat hierbij om een integrale benadering van economie, milieu en welzijn. De doelstelling van het Gelderse programma is het zetten van een grote stap voorwaarts in integratie van de duurzaamheidsgedachte in het denken en doen van burgers, bedrijven, overheden en andere organisaties en het stimuleren van de overdracht van kennis ten behoeve van duurzaam ondernemerschap.

Eigen middelen
De provincie moet uiteraard ook zelf het nodige geld op tafel leggen. Voor de cofinanciering van het programma is in principe, als Provinciale Staten akkoord gaan, 2,51 miljoen euro beschikbaar uit diverse fondsen.

Er zijn drie actielijnen ontwikkeld:

* leren om te leren voor duurzaamheid ( 1,5 miljoen),
* duurzaam ondernemerschap ( 1,5 miljoen) '
* 'thematische kennisintensieve clustering ( 2,5 miljoen).
Leren voor duurzaamheid
Bij deze actielijn gaat het om het vergroten van het bewustzijn van de Gelderse bevolking ten aanzien van het belang van duurzaamheid in hun dagelijkse activiteiten en het leren van burgers hoe zij duurzaam kunnen handelen. Daarnaast richt deze actielijn zich op het vergroten van het bewustzijn van lokale en regionale overheden in het onderkennen van het belang van duurzame beleidsvorming en het bieden van handvatten/instrumenten om het beleid meer te richten op de ontwikkeling van een duurzame regio. Concrete projecten binnen deze actielijn zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling van centra voor duurzaamheid, een duurzaamheidschecklist voor beleidsvorming en -uitvoering en het ontwerpen van instrumenten om duurzaamheidsactiviteiten te stimuleren.

Terug naar de actielijnen

Duurzaam ondernemerschap
Het doel van de tweede actielijn, vooral gericht op Midden- en Kleinbedrijf ondernemers, brancheorganisaties, intermediaire organisaties (KvK, Syntens, banken) en onderwijsinstellingen, is vooral gelegen in het bewust maken van ondernemers van de toegevoegde waarde wanneer in het bedrijfsproces rekening wordt gehouden met duurzaamheidsbeginselen, het daarvoor ontwikkelen van praktische instrumenten en het vergroten van het aantal duurzame MKB-ondernemingen in Gelderland. Een concreet project is bijvoorbeeld het ontwikkelen van een model voor duurzaam ondernemerschap. Ook de vorming van clusters van MKB-bedrijven, die duurzaam ondernemerschap in de ondernemingsstrategie en het bedrijfsproces doorvoeren, is een mogelijkheid.

Terug naar de actielijnen

Thematische Kennisintensieve Clustering Via de derde actielijn, Thematische Kennisintensieve Clustering, wordt door clustering van kennisinstellingen, kennisintensieve bedrijven en kennisvragende bedrijven op het gebied van Informatie en Communicatietechnologie, agrolifescience, medische technologie en energie- en milieutechnologie, kennisontwikkeling en kennisoverdracht naar het MKB gestimuleerd. Het doel is strategische innovatie, nieuwe producten en productieprocessen ontwerpen en het productieproces te wijzigen ten gunste van ecologie en leefomgeving zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de winstgevendheid van het bedrijf (procesinnovatie).

Terug naar de actielijnen

Het is de bedoeling dat het Gelderse programma in 2003 van start gaat met een looptijd van 2 jaar. Mocht Provinciale Staten negatief besluiten over één of meer co-financieringsbronnen, bijvoorbeeld ten aanzien van de begroting 2003, dan wordt het programma naar rato ingekort.

De statencommissies voor Milieu en Economie en Landelijk Gebied (ELG) worden over de subsidieaanvraag van Gedeputeerde Staten geïnformeerd. De subsidie-aanvraag moet namelijk voor 31 mei worden ingediend bij de Europese Commissie.

Meer informatie bij de dienst REW, Nancy de Vries, tel: 026 - 359 91 58

Terug naar Actueel

Deel: ' Gedeputeerde Staten vragen 3 miljoen euro subsidie van Europa voor k.. '
Lees ook