Dienstenbond CNV

Gedoe over pensioenregeling Centric
20-03-2003

Centric stelt de ongeveer 250 medewerkers met een eindloonregeling voor de keus: of geen salarisverhoging en dan de bestaande pensioenregeling handhaven, of nu overgaan naar een nieuwe, slechtere pensioenregeling en wel salarisverhoging. Wat te doen?

Het verhaal is duidelijk: bepaalde onderdelen van Centric hebben nog een pensioenregeling gebaseerd op het eindloonsysteem. Dit betekent dat medewerkers pensioen opbouwen over het laatstverdiende salaris. Een dergelijke regeling is relatief duur, maar de uitkomst voor de medewerkers staat van tevoren vast. Zij krijgen 70% van het laatstgenoten salaris indien sprake is van 40 pensioendienstjaren (opbouw 1,75% per jaar).

Keuze
De directeur van Centric, Sanderink, heeft de medewerkers voor de keuze gesteld: of de bestaande eindloonregeling handhaven (maar dan moet je wel de extra kosten zelf betalen uit de loonsverhoging), of overgaan naar een nieuwe pensioenregeling. Deze is gebaseerd op het zgn. beschikbare premiesysteem (de standaard pensioenregeling binnen Centric). Maandelijks ontvangen de medewerkers een bedrag en dat kan ondergebracht worden bij een pensioenverzekeraar. Gaat het goed met de beurzen, dan krijg je een goed pensioen op 65 jaar. Is het beursklimaat slecht, dan heb je pech en krijg je een kleiner pensioen. Conclusie: het risico voor de uitkomst ligt bij de medewerker, waarbij wel een minimaal rendement wordt gegarandeerd van 4% per jaar.

Salarisverhoging?
Om het verschil in kosten bij te leggen, wordt dat gecompenseerd door de jaarlijkse salarisverhoging in te houden. In de personeelsgids staat dat jaarlijks de salarisverhoging wordt aangepast. Degene die daarover beslist is Sanderink. Hij bekijkt welke bedrijfsonderdelen het goed hebben gedaan; die ontvangen dan een bepaald salarisbudget en de werkmaatschappijdirecteuren kunnen dat budget verdelen over de medewerkers. Meestal gebeurt dat op basis van de individuele prestaties van de medewerkers.

Gaat het met een bedrijfsonderdeel slecht, dan is het salarisbudget 0% en dan valt er ook weinig te verdelen. Er is in dit hele beloningsverhaal geen rol weggelegd voor de ondernemingsraad (or) of de vakbonden.

Communicatie
De oren hebben er bij de werkgever op aangedrongen om te communiceren. Dat is gebeurd in februari van dit jaar. Verder is er een voorlichtingsbijeenkomst geweest waarin het huidige systeem en het nieuwe werden toegelicht. Ook konden alle betrokken medewerkers vragen stellen. Aan hen is vervolgens gevraagd om in maart te reageren.

De directie van Centric is al langer bezig met dit pensioenvraagstuk en heeft in december de oren geïnformeerd. Wij hadden het zorgvuldiger gevonden wanneer de medewerkers tijdig en uitgebreid door de directie waren geïnformeerd. Het gaat immers om een pijnlijke ingreep die zijn uitwerking niet zal missen de komende jaren.

Welke keuze maken?
Dat is niet zo eenvoudig te zeggen, want dat is afhankelijk van je individuele situatie. Stel dat je bijna met pensioen kunt gaan, dan is het verstandig om de bestaande eindloonregeling voort te zetten.

De jongeren kunnen beter wel overstappen naar de nieuwe regeling, omdat zij, als zij nog in dienst willen blijven bij Centric, nog jaren te gaan hebben. De komende 20 jaar geen salarisverhoging ontvangen, is geen prettig vooruitzicht. Je weet dan nu al wat je ontvangt als je met je 65e wilt uittreden.

De lastigste categorie is de middengroep (45-55 jaar). Zij moeten de afweging maken of zij tot hun pensioengerechtigde leeftijd in dienst willen blijven bij Centric. Als dat het geval is, zal op basis van een individuele berekening en aannames (bv. 3% salarisverhoging per jaar gedurende 10-15 jaar) moeten worden uitgezocht hoeveel je er op achteruit gaat.

Conclusies
1. Van het hele verhaal worden wij niet vrolijk. Het lijkt erop dat Centric de medewerkers voor het blok zet. Zij moeten nu kiezen, maar het is wel een keuze uit 2 slechte.

2. De or mag meepraten, heeft ook een voorstel tot harmonisatie van pensioenregelingen gedaan, maar dat wordt terzijde geschoven.

3. Er wordt door de directie te laat en te weinig naar de medewerkers gecommuniceerd.

4. Het is jammer dat er geen CAO is. Dan was dit niet gebeurd, want dan had zowel de pensioenregeling als de beloningsparagraaf onderdeel uitgemaakt van de CAO. Niet dat dan alles voorkomen had kunnen worden, maar dan waren er tussen partijen afspraken gemaakt over harmonisatie van de pensioenregelingen en afspraken over de salarisbudgetten. Het wordt nu eenzijdig door de werkgever vastgesteld. Dat past niet meer in deze tijd en bij de cultuur van de ICT-sector.

Bent u al lid?
Lid worden van de CNV Dienstenbond is altijd verstandig, maar in deze situatie geen overbodige luxe. Misschien kunnen we samen met de oren van Centric wat meer invloed krijgen bij Centric. Naast juridische hulp op het gebied van arbeidsrecht, krijgt u bij ons een volledige rechtsbijstandverzekering. Was u nog geen lid van de CNV Dienstenbond? Word dan nu lid!
lid worden

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Burggraaf, tel. (055)5772640.

Deel: ' Gedoe over pensioenregeling Centric '
Lees ook