Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisgeving ontwerp-gedoogbeschikking uitbreiding Kga-depot te Drachten

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend dat zij van plan zijn een gedoogbeschikking te verlenen aan het College van Burgemeester en Wethouder van de Gemeente Smallingerland, voor het plaatsen van vier containers voor de opslag van wit- en bruingoed en twee containers voor de opslag van Kga (ter uitbreiding van het huidige Kga-depot) binnen het gemeentelijk afvaloverslagstation aan de Hemmen 99 in Drachten, kadastraal bekend gemeente Smallingerland, sectie A, nummer
6808 (deels). De gedoogbeschikking wordt verleend vooruitlopend op de beslissing die wij zullen nemen op de ingediende aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

U kunt de stukken inzien
De aanvraag om een gedoogbeschikking, de ontwerp-gedoogbeschikking, alsmede de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer en overige bijbehorende stukken, liggen vanaf 19 juli 1999 gedurende vier weken ter inzage:

- bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afdeling Milieuvergunningen, kamer 083. Op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 292 51 28);
- bij het publieksbureau in de hal van het gemeentehuis van Smallingerland, Gauke Boelensstraat te Drachten. Inzage is mogelijk op werkdagen tijdens kantooruren; inzage buiten kantooruren is mogelijk na telefonische afspraak (tel. 0512 58 13 06).

Heeft u bedenkingen?
Naar aanleiding van de concept-gedoogbeschikking:
- kan iedereen tot en met 16 augustus 1999 bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, schriftelijk gemotiveerde bedenkingen inbrengen. Als de indiener van de bedenkingen niet wil dat zijn of haar persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt, dan kan hij of zij daarom verzoeken;

- is het mogelijk uiterlijk tot en met dezelfde datum een gedachtewisseling te houden met een vertegenwoordiging van Gedeputeerde Staten van Fryslân en de aanvrager. Hiertoe kan bij Gedeputeerde Staten een verzoek worden ingediend. Tijdens deze gedachtewisseling kunnen ook mondelinge bedenkingen worden ingebracht.

Inlichtingen
Voor inlichtingen over bovenstaande procedure kunt u contact opnemen met de heer D.J. Haasjes, afd. Milieuvergunningen van de Provincie, tel. 058 292 55 89.

Deel: ' Gedoogbeschikking GS Friesland uitbreiden Kga-depot Drachten '
Lees ook