Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisgeving gedoogbeschikking B&W Smallingerland voor plaatsen containers Kga-depot

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend dat zij bij besluit van 9 september 1999 een gedoogbeschikking hebben verleend aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Smallingerland, voor het plaatsen van vier containers voor de opslag van wit- en bruingoed en twee containers voor de opslag van Kga (ter uitbreiding van het huidige Kga-depot) binnen het gemeentelijk afval-overslagstation aan de Hemmen 99 in Drachten, kadastraal bekend gemeente Smallingerland, sectie A, nummer 6808 (deels).
Deze gedoogbeschikking is verleend vooruitlopend op de beslissing die wij zullen nemen op de ingediende aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Bezwaar
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door een belanghebbende tegen bovenstaande beschikking, binnen zes weken na de dag waarop deze is verzonden, een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Degene die gebruik maakt van de mogelijkheid om bezwaar te maken, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage. De indiener van het verzoekschrift legt daarbij een afschrift van het bezwaarschrift over.

Inlichtingen

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer D.J. Haasjes, afdeling Milieuvergunningen, tel. 058 292 55 89.

Deel: ' Gedoogbeschikking Smallingerland containers Kga-depot '
Lees ook