Gemeente Voorschoten


Wet Milieubeheer

Gedoogbesluit

Burgemeester en wethouders van Voorschoten maken hun besluit bekend om bij Jachtwerf B. Klaassen & Zn.
B.V., Hofweg 49-51 in Voorschoten de volgende overtredingen tot 1 januari 2001 te gedogen:

* het ontbreken van een vloeistofdichte vloer;
* de opslag van verafval en verfblikken;

* de opslag van meer gasflessen dan vergund;
* niet vergunde uitbreiding (opslagruimten voor vaten en metaalwaren);

Gedoogd wordt in afwachting van de verplaatsing van de scheepsnieuwbouw- en reparatie naar de vestiging aan de Kniplaan. De voor nieuwbouw aan Kniplaan noodzakelijke procedures konden nog niet worden afgerond.

Het gedoogbesluit met voorschriften ligt vanaf 23 juni 1999 tot en met 4 augutus ter inzage. Gedurende deze periode kan beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
(postbus 20019, 2500 EA Den Haag) worden ingesteld door:
* degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

* adviseurs die over het ontwerp van het besluit advies hebben uitgebracht;

* degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp van het besluit;

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Op verzoek van de indiener van een beroepschrift kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening treffen als, gelet op de betrokken belangen, een beslissing in de hoofdzaak niet kan worden afgewacht.

Deel: ' Gedoogbesluit Wet Milieubeheer Voorschoten ter inzage '
Lees ook