Keywords:

Persbericht 3 mei 1999

Gedoogregeling tijdelijke opslag vaste meststoffen

Sinds 1996 is de 'Gedoogregeling tijdelijke opslag van vaste mest(stoffen) op landbouwgronden' van toepassing. Aan deze regeling zijn voorschriften verbonden. Desondanks wordt door omwonenden en passanten overlast ondervonden als gevolg van de opslag van mest op kopakkers. De stank- en vliegenoverlast is met name afkomstig van de opslagen van pluimveemest.

De overlast was voor alle colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Zeeuwsch-Vlaanderen aanleiding de gedoogregeling aan te passen. Om de overlast tot een minimum te beperken is volgende wijziging aangebracht in de gedoogregeling:

- Alle tijdelijke opslagen van pluimvee- en nertsenmest moeten binnen 24 uur na aanvoer met compost of met grond van het betreffende perceel zijn afgedekt. De afdeklaag moet een minimale dikte hebben van 15 cm.

Onder andere als gevolg van ruilverkaveling worden landbouwpercelen groter. Hierdoor is op grond van de huidige gedoogregeling de hoeveelheid mest van één opslag dikwijls niet toereikend voor het betreffende perceel. Om aan de ontwikkeling van schaalvergroting tegemoet te komen zijn de hoeveelheden mest die tijdelijk mogen worden opgeslagen vergroot:

- De hoeveelheid opgeslagen dierlijke mest mag maximaal 400 m3 en een oppervlak van 200 m2 zijn. De hoeveelheid opgeslagen overige organische meststoffen mag maximaal 500 m2 zijn.

De hiervoor vermelde wijzigingen van de gedoogregeling treden op 1 mei 1999 in werking. De overige voorschriften van de gedoogregeling, zoals vastgesteld in 1996, zijn niet gewijzigd. Met ingang van 29 april 1999 ligt de gewijzigde 'Gedoogregeling tijdelijke opslag vaste mest(stoffen) op landbouwgronden' ter inzage in het gemeentehuis te Oostburg.

terug naar de index


Terug naar de homepage E-mail sturen Naar de bovenkant van de pagina Politiek Gemeentelijke informatie Informatie over Oostburg Toerisme en recreatie Industrie en bedrijfsleven

Deel: ' Gedoogregeling tijdelijke opslag meststoffen Oostburg '
Lees ook