Provincie Gelderland


Geduld provincie met stankoverlast Vika B.V. Ede is op

6 juli 1999

Nr. 99-270

Vika b.v. in Ede is nog steeds een grote bron van stankoverlast voor de omgeving. Gedeputeerde Staten willen dat daaraan een einde komt. Het zuivelverwerkende bedrijf dat kaas fabriceert, kan de overlast voor het grootste deel voorkomen door het bouwen van een 45 meter hoge schoorsteen. Tot op heden weigert Vika deze maatregel te treffen, omdat ze in het verleden al heeft geïnvesteerd in een biobed dat stank moet voorkomen. De provincie heeft in het verleden ingestemd met dit alternatief onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de norm voor stankoverlast zal worden gehaald en ook het aantal klachten over de stank sterk zal verminderen. In 1998 kreeg het provinciale Milieuklachten- en informatiecentrum nog 143 klachten binnen. Omdat noch het biobed naar behoren functioneert, noch Vika andere noodzakelijke maatregelen heeft getroffen om de stankoverlast tegen te gaan, hebben GS besloten bestuursrechtelijke maatregelen te treffen. Om het bedrijf alsnog te dwingen de nodige maatregelen te treffen, krijgt Vika een dwangsom opgelegd van 100.000,- voor elke maand dat niet aan het voorschrift tot aanbrengen van de schoorsteen is voldaan. De dwangsom gaat in na het verstrijken van de begunstigingstermijn van 6 maanden en kent een maximum te verbeuren dwangsom van 600.000,-. Daarnaast krijgt Vika een dwangsom opgelegd van 20.000,- voor elke keer dat niet aan het treffen van de overige stank werende maatregelen is voldaan. Hiervoor staat een begunstigingstermijn van 9 maanden en is de maximum te verbeuren dwangsom gesteld op 100.000,-.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de afdeling Communicatie, mevrouw M. Nijenhuis, tel. (026) 359 90 20, e-mail: m.nijenhuis@prv.gelderland.nl

Deel: ' Geduld provincie met stankoverlast Vika Ede is op '
Lees ook