expostbus51


MINISTERIE OSW

OS: Geen bezuiniging op Ontwikkelingssamenwerking

In de discussies over de bezuinigingen in het
kader van de Voorjaarsnota is de afspraak in
het Regeerakkoord dat 0,8% van het BNP
beschikbaar is voor ontwikkelingssamenwerking
nimmer in gevaar geweest. Minister Herfkens
heeft dan ook met verbazing kennis genomen van
recente publikaties waarin wordt gesuggereerd
dat Ontwikkelingssamenwerking honderden
miljoenen zou hebben ingeleverd.

Het lijkt erop dat er twee zaken met elkaar
zijn verward: enerzijds de
bezuinigingsoperatie en anderzijds het gegeven
dat de hulp aan de Nederlandse Antillen en
Aruba per 1 januari 2000 als gevolg van een in
de OESO gemaakte afspraak niet langer als
uitgave voor ontwikkelingssamenwerking mag
meetellen.
In het Regeerakkoord was over de vraag hoe dit
zou moeten worden opgelost nog geen afspraak
gemaakt. Afgesproken is nu dat de
desbetreffende uitgaven uit het OS-budget
verdwijnen. Gelet op de problematiek waarvoor
het gehele kabinet zich gesteld ziet heeft
minister Herfkens meegewerkt aan het
totstandbrengen van een regeling waarbij het
uit het OS-budget halen van uitgaven voor de
Antillen en Aruba wordt gefinancierd door een
toerekening van andere uitgavenposten aan het
OS-budget. Daarbij is er strikt op toegezien
dat het gaat om uitgaven die vallen binnen de
internationale definitie van wat 'zuivere
hulp' is. Het gaat daarbij met name om de
kosten van de opvang van asielzoekers, steun
aan Indonesië en schuldverlichting ten gevolge
van exportkredietverzekering.

De reservering die in het Regeerakkoord was
gemaakt voor de opvang in het eerste jaar van
vluchtelingen met een A-status is door de
beoogde veranderingen in de verschillende
statussen achterhaald. Op grond van de
verwachting dat er meer asielzoekers naar
Nederland zullen komen dat in het
Regeerakkoord nog werd verwacht is nu
afgesproken dat OS in plaats daarvan extra
meebetaald aan hun opvang en of vrijwillige
terugkeer.
Van bezuinigingen is geen sprake; op twee
punten waar het Regeerakkoord nog niet
specifiek was ingevuld, is nu duidelijkheid
geboden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de Directie Voorlichting
Ontwikkelingssamenwerking, telefoon: 070-
3484184.

20 apr 99 14:21

Deel: ' Geen bezuiniging op Ontwikkelingssamenwerking '
Lees ook