Provincie Gelderland


Provincie heeft geen bezwaar tegen toepassing artikel 19 voor start bedrijvenpark Medel

23 december 1998

Nr. 98-417

De gemeente Echteld krijgt van de provincie een verklaring van geen bezwaar volgens artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het bouwrijpmaken van een deel van het Bedrijvenpark Medel en de bouw van een distributiecentrum voor Nedlloyd Districenters in het noordwesten van het plangebied. Het college van Gedeputeerde Staten heeft dat vandaag besloten. Het gaat daarmee in tegen het advies van de Inspecteur voor de Ruimtelijke Ordening in Gelderland en Overijssel.

Advies Inspecteur RO
De gemeenteraad van Echteld heeft in september van dit jaar het bestemmingsplan Bedrijvenpark Medel vastgesteld. Vestiging van een distributiecentrum is volgens dat plan mogelijk. Het provinciaal beleid, dat op dit moment maatgevend is voor de beoordeling van bestemmingsplannen en aanvragen van verklaringen van geen bezwaar, staat vestiging ook niet in de weg. De Inspecteur RO volgt bij zijn beoordeling het rijksbeleid. Dit gaat uit van het gegeven dat alleen bedrijven uit het Rivierengebied zich op Medel mogen vestigen. Het dagelijks bestuur van de provincie is van mening dat Nedlloyd een forse regionale component heeft en wijkt om die reden af van het advies van de Inspecteur.

Urgentie
Gedeputeerde Staten hebben bij hun besluit tot het afgeven van een verklaring van geen bezwaar laten meewegen dat de belangen die door realisering van de plannen worden getroffen, ondergeschikt zijn aan de belangen die daardoor worden gediend. Zij vinden dat de urgentie tot vrijstelling/anticipatie op de bestemmingsplanprocedure in voldoende mate is aangetoond. Bovendien is zij van mening dat al vanaf 1980 (Streekplan Rivierenland) en later nog eens in de beleidsnota Ruimte voor Kantoren en Bedrijven (1991) het terrein wordt aangemerkt als mogelijke locatie voor grootschalige ontwikkelingen op het gebied van transport en distributie. Het Streekplan Gelderland (1997) bevestigt dit nog eens.
De provincie is verder van mening dat rechtsbescherming van alle belanghebbenden bij deze procedures in voldoende mate is gewaarborgd door de Algemene wet bestuursrecht.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
* de dienst REW, afd. Gemeentelijke Plannen, de heer M. Bierling, tel. (026) 359 97 77, e-mail: m.bierling@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer J. Visser, tel. (026) 359 90 22, tel. (026) 359 90 17, e-mail: j.visser@prv.gelderland.nl

Deel: ' Geen bezwaar tegen artikel 19 voor start bedrijvenpark Medel '
Lees ook