Centrale Raad van Beroep Utrecht

Geen bijzondere bijstand voor kosten van cannabis op medisch voorschrift.

Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 8-07-2002

Voor kosten van geneesmiddelen dienen de ZFW en de AWBZ in beginsel als aan de Abw voorliggende, toereikende en passende voorzieningen te worden beschouwd. In gevallen dat voorgeschreven geneesmiddelen niet tot de geneesmiddelen behoren die op grond van het bij of krachtens de ZFW en de AWBZ bepaalde voor vergoeding in aanmerking komen, staat het bepaalde in art. 17, tweede lid, Abw in beginsel aan bijstandsverlening in de weg. Deze bepaling staat naar het oordeel van de Raad ook in dit geval in beginsel aan bijstandsverlening in de weg, waar het gaat om de kosten van zogenoemde medicinale cannabis. Dit wordt niet anders door omstandigheden die zich na het bestreden besluit hebben voorgedaan, met name de omstandigheid dat de ontwikkeling van een in Nederland te registreren en uitsluitend via apotheken op doktersrecept te leveren geneesmiddel uit cannabis voor onder anderen MS-patiënten inmiddels op gang is gebracht door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het in 2001 door deze minister ingestelde Bureau voor Medicinale Cannabis.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE3803
(Zie het originele bericht)

Deel: ' Geen bijzondere bijstand voor kosten van cannabis op medisch voorsch.. '
Lees ook