Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

https://www.minvrom.nl

MINVROM: Geen effecten van bestrijdingsmiddelen op gezondheid

Onderzoek toont aan:
GEEN EFFECTEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN IN GLASTUINBOUW OP GEZONDHEID

OMWONENDEN

Het gebruik van 23 van de 24 meest in de glastuinbouw toegepaste bestrijdingsmiddelen heeft geen schadelijke effecten op de gezondheid van omwonenden bij kassen. Van één middel, dodemorf, is momenteel te weinig informatie over de giftigheid van deze stof beschikbaar. De ontbrekende informatie zal via aanvullend onderzoek worden verzameld.

Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het ministerie van VROM (milieu) is uitgevoerd naar mogelijke risico.s van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in glastuinbouwkassen voor omwonenden. In zijn brief aan de Tweede Kamer geeft minister Pronk aan nu geen reden te zien om op grond van deze onderzoeksresultaten de afstandscriteria van het Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt en het Ontwerpbesluit glastuinbouw te wijzigen.

Aanleiding voor het onderzoek is de uitspraak van de Raad van State in 1999 over vergunningverlening aan glastuinbouwbedrijven, die op een afstand van minder dan 25 meter gelegen zijn van woningen van derden. Het huidige Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt bepaalt dat bedrijven die voor 1 mei 1996 zijn opgericht een vergunning moeten hebben als zij op minder dan 10 meter van woningen van derden of minder dan 25 meter van aaneengesloten woningbouw en gevoelige objecten (scholen e.d.) liggen. Voor bedrijven na 1 mei 1996 gelden afstanden van respectievelijk 25 en 50 meter.
De Raad van State stelde echter dat aan glastuinbouwbedrijven geen vergunning met relevante voorschriften kan worden verleend zonder onderzoek te hebben gedaan naar de effecten van bestrijdingsmiddelen op de gezondheid van omwonenden.

Onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat er geen schadelijke effecten zijn, maar dat voor dodemorf nog informatie moet komen om eventuele risico.s voor de volksgezondheid te kunnen bepalen.Van twee bestrijdingsmiddelen, dienochloor en heptenofos is de overschrijding van de normen beperkt maar zonder schadelijke gezondheidseffecten. De toelating van dienochloor eindigt op 1 december 2001. Daarna mag dit middel tot uiterlijk 1 december 2002 nog worden toegepast. De toelating van heptenofos is inmiddels op 1 februari 2000 beëindigd. Dit middel mag vanaf 1 februari 2002 niet meer worden toegepast. Dit onderzoek geeft gemeenten nieuwe informatie voor de vergunningverlening aan glastuinbouwbedrijven.

Ministerie VROM
Joost Kehrer
T: 070 - 339 39 70

Buiten kantooruren is dienstdoende
voorlichter bereikbaar door
tussenkomst van de meldkamer, T 070 339 39 39

17 jul 01 16:48

Deel: ' Geen effecten van bestrijdingsmiddelen op gezondheid '
Lees ook