expostbus51


MINISTERIE VROM

https://www.minvrom.nl

MIN VROM: Geen extra geld sociale woningbouw

Vooralsnog geen extra geld nodig voor sociale woningbouw

De bezuiniging op het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) levert vooralsnog geen problemen op voor de bouw van sociale huurwoningen op Vinex-locaties aan de randen van de steden. Dat heeft het kabinet geconstateerd op basis van een rapportage van staatssecretaris Remkes (VROM). Er is op dit moment dan ook geen aanleiding om aanvullende middelen beschikbaar te stellen. De staatssecretaris heeft hierover vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bij de behandeling van de VROM-begroting vorig jaar in de Tweede Kamer kwam de vraag aan de orde of de bezuiniging op het BWS in de jaren 2001 en 2002 de bouw van de afgesproken aantallen sociale huurwoningen in de VINEX-uitleglocaties in gevaar zou brengen. Remkes heeft toen een onderzoek naar mogelijke knelpunten toegezegd. De uitkomsten van dit onderzoek laten zien, dat er in enkele gemeenten mogelijk knelpunten zouden kunnen ontstaan. Omdat ook de corporaties een bijdrage leveren en de gemeenten in het verleden subsidies gespaard hebben, is er volgens het kabinet nu geen extra geld nodig. Ook Aedes, de landelijke vereniging van woningcorporaties, verwacht bij de corporaties geen problemen.

Mochten in een later stadium toch nog problemen ontstaan bij de bouw van sociale woningen in de VINEX-uitleglocaties, dan kan gekeken worden of het knelpuntenbudget uit het toekomstige Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) hiervoor gebruikt kan worden. In dit budget worden vanaf 2000 onder meer alle investeringssubsidies ten behoeve van het wonen gebundeld.

De conclusie van staatssecretaris Remkes wijkt af van de signalen die de vier grote steden onlangs afgaven. Maar daarbij ging het over een veel bredere inzet van het BWS dan voor sociale woningbouw op de VINEX- uitleglocaties. Bovendien werd ook de periode na 2002 daarbij betrokken.

Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Rijnstraat 8
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

persvoorlichting volkshuisvesting

Loek Caubo
070 339 35 40

Caroline Keulemans
070 339 39 82

faxnummer
070 339 13 52

06 mei 99 12:33

Deel: ' Geen extra geld voor sociale woningbouw '




Lees ook