Gemeente Baarle-Nassau

Geen gemeenschappelijk gemeentehuis in Baarle.

Baarle-Nassau en Baarle-Hertog zijn de mening toegedaan dat één gemeentehuis voor Baarle een mooi symbool zou zijn van de verwevenheid van beide gemeenten, mede ingevolge het steeds meer vorm krijgen van de structurele samenwerking in het kader van GOB en de sociaal-maatschappelijke eenheid van Baarle.

Beide colleges zijn echter tot de conclusie gekomen dat deze optie op basis van een aantal praktisch/financiële overwegingen voor geen van beiden haalbaar kan worden geacht. Een van de voornaamste redenen houdt verband met het financiële plaatje dat aan gezamenlijke nieuwbouw vast hangt.

Meer in het bijzonder zijn de beide colleges van oordeel dat de kosten van een gezamenlijk gemeentehuis voor de lange termijn een erg zware hypotheek zullen leggen op de beleidsruimte van de gemeenten. De financiële consequenties van een gezamenlijke nieuwbouw wegen immers aanzienlijk zwaarder dan deze van een verbouwing van de bestaande gebouwen, wanneer deze wordt afgestemd op de zich werkelijk voordoende noden in beide gemeenten.

Daarnaast vallen met de gezamenlijke nieuwbouw nog heel wat praktische problemen op te lossen. Een gezamenlijke nieuwbouw dient op een locatie te komen die zowel op Belgisch als op Nederlands grondgebied ligt.

Voorts is bij het subsidieverhaal rekening gehouden met subsidie uit Europa. Deze subsidie kan enkel verkregen worden voor het gemeenschappelijk informatiecentrum. Met andere woorden voor de rest geen subsidie van Europa.

Deel: ' Geen gemeenschappelijk gemeentehuis in Baarle '
Lees ook