Koninklijk Horeca Nederland

Persbericht 28 juni 2002

Advies aan leden per brief op 27 juni

Koninklijk Horeca Nederland: Geen loonsverhoging in horeca tijdens periode zonder CAO

WOERDEN, 28 juni 2002- In een brief op 27 juni jl. heeft Koninklijk Horeca Nederland haar leden geadviseerd over de periode zonder CAO in de horeca. De nieuwe CAO, die per 1 juli 2002 in had moeten gaan, is opgeschort omdat vakbonden op 17 juni het eindbod van horecawerkgevers hebben afgewezen. Het belangrijkste breekpunt is dat werkgevers alleen een loonsverhoging willen toekennen over de zogenaamde boekjeslonen. De CAO dient als een basisvoorziening te worden gezien. Koninklijk Horeca Nederland stelt dat als werkgevers en werknemers een hoger loon afspreken, dat CAO partijen daar van moeten blijven. Loonsverhogingen die op centraal niveau worden afgesproken, moeten volgens de overtuiging van Koninklijk Horeca Nederland alleen gelden voor die werknemers die conform de CAO schalen worden betaald. Dat geldt overigens voor de meerderheid van de horecawerknemers.

Gevolgen voor de arbeidsovereenkomsten

Het ontbreken van een CAO heeft voor werkgevers die lid zijn van Koninklijk Horeca Nederland geen gevolgen voor arbeidsovereenkomsten met werknemers die voor 1 juli 2002 in dienst zijn getreden. De regels uit de `oude' CAO blijven voor deze werknemers onverkort van toepassing. Voor arbeidsovereenkomsten met werknemers in dienst vanaf
1 juli 2002 staat het de werkgever juridisch vrij om zelfstandig invulling te geven aan elke nieuwe (op of na 1 juli 2002) af te sluiten arbeidsovereenkomst, uiteraard binnen de grenzen van de wet. Indien er in de periode na 1 juli 2002 alsnog een CAO tot stand komt dienen de leden van Koninklijk horeca Nederland de met de werknemers gemaakte afspraken weer op te trekken tot het niveau van de dan gesloten nieuwe CAO. Dit geldt vanaf de dag van inwerkingtreding van deze nieuwe CAO. Alleen als de nieuwe CAO dat bepaalt moet dat met terugwerkende kracht tot 1 juli 2002.

Geen loonsverhoging

Koninklijk Horeca Nederland adviseert de leden om de oude CAO te blijven hanteren, maar daarbij geen loonsverhoging toe te kennen per 1 juli 2002. Als toch een loonsverhoging wordt toegekend, dan uitsluitend aan die medewerkers toekennen die conform de CAO-schalen worden betaald. Voor medewerkers die reeds boven het CAO niveau zitten, is het advies per geval te beoordelen of een loonsverhoging wenselijk en mogelijk is. Het schriftelijk opnemen dat deze loonsverhoging zal worden verrekend met eventuele toekomstige CAO verhogingen over dezelfde periode wordt sterk aangeraden.

Vervolg onderhandelingen

Koninklijk Horeca Nederland heeft een eindbod bij vakbonden neergelegd dat door vakbonden is afgewezen. Het is derhalve aan de vakbonden om aan te geven wanneer zij weer met werkgevers in gesprek willen gaan.

Deel: ' Geen loonsverhoging in horeca tijdens periode zonder CAO '
Lees ook