Stichting Natuur en Milieu

PERSBERICHT

Gezamenlijk persbericht Stuurgroep Chloor en Alternatieven

Onderzoek naar de duurzaamheid van chloortoepassingen en mogelijke alternatieven heeft geen overeenstemming tussen chemische industrie en milieubeweging opgeleverd

27 september 2001

Het gezamenlijk onderzoek van de Stuurgroep Chloor en Alternatieven, die bestond uit representanten van de chemische industrie, milieuorganisaties en de wetenschap, is afgelopen donderdag afgesloten zonder het beoogde resultaat. De doelstelling van de stuurgroep was vast te kunnen stellen in welke mate chloorvrije en chloorhoudende varianten aan criteria voor duurzaamheid voldoen en inzicht te verwerven in het proces van eventuele omschakeling naar meer duurzame producten of processen.

Bij de afronding van de eerste fase van het initiatief, waarin een methodiek voor het onderzoek zou worden vastgesteld, onder meer aan de hand van een 'oefencase' rioolbuizen, bleken de visies van industrie en milieubeweging te veel uit elkaar te liggen om het eens te worden over een gezamenlijke aanpak.

Met de activiteiten van de Stuurgroep Chloor en Alternatieven werd invulling gegeven aan de intentieverklaring uit 1999 van vijf chemische bedrijven met chloorbelangen en acht milieuorganisaties, die tot stand was gekomen door de bemiddeling van PvdA Tweede Kamerlid Drs. F.J.M. Crone.

De Stuurgroep Chloor en Alternatieven is er niet in geslaagd een brug te slaan tussen de visies van de milieuorganisaties en de industrie over toepassingen van chloor. Cruciaal hierbij is het verschil in de beoordeling van persistente, bio-accumulerende en/of toxische stoffen (pbt's) die kunnen vrijkomen.

De milieuorganisaties hanteren het voorzorgprincipe bij duurzaamheidsbeoordelingen en vinden de mogelijke effecten van verspreiding en effecten van pbt's bij de meeste chloortoepassingen onaanvaardbaar groot, ondanks onzekerheden over deze effecten. Daarom achten zij omschakeling op chloorvrije alternatieven noodzakelijk.

De vertegenwoordigers van de industrie zien niet de noodzaak in van deze omschakeling, omdat zij vinden dat de meeste chloorproducten even duurzaam zijn en de meeste chloorprocessen even veilig zijn als chloorvrije alternatieven. Ook zij onderschrijven het voorzorgprincipe, maar interpreteren dat anders. Zij beargumenteren dat de risico's van chloortoepassingen niet groter zijn dan die van de alternatieven, doordat zij voldoende voorzorgsmaatregelen treffen conform de relevante regelgeving.

Het grote belang van chloor en chloorproducten, en de verwevenheid binnen de totale chemie vormen daarnaast een belangrijke sociaal-economische barrière voor omschakeling op chloorvrije alternatieven. Voor de milieuorganisaties is dit echter geen reden om niet om te schakelen.

Een proces als gevolgd door de Stuurgroep Chloor en Alternatieven kan alleen slagen als de betrokken partijen de noodzaak voelen om gezamenlijk nieuwe richtingen te zoeken.

Alle partijen betreuren het mislukken van de poging om middels dit onderzoek een brug te slaan tussen de verschillende visies op de chloorketen. Het is de Stuurgroep wel gelukt de opgedane ervaringen van de afgelopen twee jaar in een eindrapportage vast te leggen en adviezen voor toekomstige pogingen vast te leggen. Deze ervaringen zijn in juli besproken met de adviesraad bestaande uit vertegenwoordigers van politiek, overheid, milieuorganisaties, en wetenschap. De adviesraad betreurde het resultaat evenzeer als de Stuurgroepleden. Zij vond de weergave van de conclusies, leerpunten en aanbevelingen van de stuurgroep helder en werd uitgenodigd de resultaten te gebruiken bij toekomstige beleidsontwikkeling.

Einde bericht

Contactpersonen:
E.J. Tuininga, voorzitter Stuurgroep Chloor en Alternatieven (020-4447 985)
J. Bouwma, Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (070-3378 787) M.J.L. Koene (evt. M.Brunt), Stichting Natuur en Milieu (030-2331 328)

Ondertekenende bedrijven:
Dow Benelux NV
Akzo Nobel Chemicals BV
Solvay Chemie BV
Huntsman Holland BV (v/h ICI Holland BV)
Dupont de Nemours (Nederland) BV

Milieuorganisaties:
Stichting Natuur en Milieu
Waddenvereniging
Vereniging Milieudefensie
Zuid-Hollandse Milieufederatie
Zeeuwse Milieufederatie
Brabantse Milieufederatie
Milieufederatie Limburg
Natuur en Milieu Overijssel

Deel: ' Geen overeenstemming chemische industrie en milieubeweging '
Lees ook