RIVM

VPR-pb 011/99
Bilthoven, 6 oktober 1999

Geen verband gevonden tussen luchtwegaandoeningen bij kinderen en luchtverontreiniging in de regio Schiphol

Geen verband gevonden tussen luchtwegaandoeningen bij basisschool kinderen en luchtverontreiniging in de regio Schiphol, wel verschillen in de mate van luchtverontreiniging in en nabij scholen in de regio. Dit concluderen onderzoekers van de Universiteit Wageningen en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zij deden onderzoek bij meer dan 2500 kinderen op 30 scholen in zeven woonkernen rond de luchthaven. De onderzoekers onderzochten luchtwegaandoeningen met behulp van longfunctiemetingen en bepaalden de gevoeligheid van de kinderen voor allergenen in de lucht met bloedonderzoek. De verzorgers van de kinderen rapporteerden luchtwegklachten van hun kind in een vragenlijst. Luchtverontreiniging werd op verschillende manieren bepaald, met behulp van metingen binnen en buiten de scholen en met modelberekeningen. Daarnaast is de afstand van het school- en woonadres tot de luchthaven gebruikt als maat voor luchtverontreiniging door vliegverkeer.

Luchtverontreiniging

De mate van luchtverontreiniging verschilde tussen de scholen. Dicht bij snelwegen werd meer luchtverontreiniging gemeten. Er was een verband met de afstand tot de luchthaven voor NO2 (stikstofdioxide), roet en benzeen (lagere niveaus op grotere afstand), maar niet voor fijn stof en bepaalde koolwaterstoffen. De componenten waarvoor het verband werd gevonden (NO2, roet en benzeen) zijn meer gerelateerd aan het wegverkeer als bron dan aan het vliegverkeer. De berekende bijdrage van het vliegverkeer aan de luchtverontreiniging lag in de orde van enkele procenten ten opzichte van de achtergrondconcentratie. Het verband tussen de afstand tot Schiphol en NO2, roet en benzeen lijkt dan ook vooral door het wegverkeer en niet zozeer door het vliegverkeer te worden veroorzaakt.

Luchtwegklachten, longfunctie en gevoeligheid voor allergenen

De zeven woonkernen in de regio Schiphol verschilden onderling in het vóórkomen van luchtwegklachten, de hoogte van de longfunctie en de gevoeligheid voor allergenen in de lucht, maar deze verschillen hingen niet samen met de afstand tot de luchthaven. De longfunctie van kinderen in de regio Schiphol was vergelijkbaar met die van kinderen elders in Nederland. Dit gold ook voor de gevoeligheid voor allergenen in de lucht. Wanneer de gezondheid van alle kinderen in de regio Schiphol vergeleken wordt met een groep kinderen die niet in de regio Schiphol en niet langs een drukke snelweg woont, bleek dat een aantal klachten gemiddeld wat méér voorkomt in de regio Schiphol.

Verband tussen luchtverontreiniging en luchtwegaandoeningen

De onderzoekers concluderen dat met het onderzoek geen verband is aangetoond tussen luchtverontreiniging nabij Schiphol en de onderzochte luchtwegklachten, longfunctie of gevoeligheid voor allergenen. Van het merendeel van de onderzochte gezondheidseffecten (luchtwegklachten, longfunctie of gevoeligheid voor allergenen) werd geen relatie gevonden met de op scholen gemeten luchtverontreiniging en de afstand tot de luchthaven. Ook tussen de luchtwegaandoeningen van de kinderen en de berekende luchtverontreiniging op hun woonadres was er geen eenduidig verband.

De ouders van de onderzochte kinderen en de deelnemende scholen zijn per brief van de resultaten op de hoogte gebracht.

Nadere informatie:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Voorlichting en PR
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
tel. 030-2742560/3005 fax 030-2744441
e-mail: voorlichting@rivm.nl

Deel: ' Geen verband luchtwegaandoening en verontreiniging Schiphol '
Lees ook