Ministerie van Justitie

24.08.01

Geen verdere verzelfstandiging gevangeniswezen
Er dient sprake te zijn van volledige ministeriële verantwoordelijkheid voor en democratische controle op de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen. Een verdere verzelfstandiging die zou leiden tot een niet hiërarchische relatie tussen het bestuursdepartement en de Dienst Justitiële Inrichtingen is hiermee niet verenigbaar. Dat is het standpunt van minister Korthals van Justitie op het rapport `Een zekere zelfstandigheid' dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd..

Het rapport `Een zekere zelfstandigheid; besturingsvormen en verzelfstandiging van DJI nader beschouwd' is het resultaat van een onderzoek naar de mogelijkheden van verdere verzelfstandiging van de DJI alsmede naar de mogelijkheden van publiek-private samenwerking (PPS) bij de uitvoering van kerntaken van justitiële inrichtingen. De minister onderschrijft de belangrijkste conclusies uit het rapport maar geeft ook aan dat binnen de huidige bestuurlijke verhoudingen nog wel mogelijkheden zijn tot verbetering van de effectiviteit en efficiency. De stuurgroep ziet ook mogelijkheden tot een betere lokale en regionale samenwerking die aansluit bij de ontwikkelingen die zich op dit moment binnen afspelen binnen het gevangeniswezen, de TBS-inrichtingen en de Justitiële Jeugdinrichtingen. Voorop staat wel dat de ministeriële verantwoordelijkheid onverkort van kracht blijft. Dit betekent niet alleen dat er eisen worden gesteld maar dat deze vervolgens ook getoetst zullen worden. In dit verband vindt de minister van justitie het een goede aanbeveling van de stuurgroep om te komen tot een onafhankelijke integrale inspectie voor deze dienst.

Een ander onderwerp wat in het rapport wordt aangesneden is publiek-private samenwerking (PPS) bij de bouw en exploitatie van penitentiaire inrichtingen. In een dergelijk vorm vindt aanbesteding plaats op de commerciële markt. Uit een analyse komt naar voren dat samenwerking met private partners op dit terrein zou kunnen leiden tot een betere prijs-kwaliteitverhouding. Een vergaande vorm van PPS voor wat betreft de exploitatie van inrichtingen wordt door de minister van justitie niet voorgesteld.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 24-08-2001

Deel: ' Geen verdere verzelfstandiging justitiele inrichtingen '
Lees ook