ministerie van economische zaken - persbericht 105 datum: 23-06-1999

minister jorritsma: geen vergunning tot fuseren voor rai en jaarbeurs

minister jorritsma van economische zaken heeft besloten de aanvraag van amsterdam rai bv en koninklijke nederlandse jaarbeurs om een vergunning voor een fusie af te wijzen. naar haar oordeel zijn er geen gewichtige redenen van algemeen belang die zwaarder wegen dan de te verwachten belemmering van de mededinging als gevolg van de voorgenomen concentratie.
medio vorig jaar weigerde de directeur-generaal van de nederlandse mededingingsautoriteit (nma) de vergunning "omdat de fusie zou leiden tot het ontstaan van een economische machtspositie die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op significante wijze wordt belemmerd op de markt voor het organiseren van nationale beurzen in Nederland en op de markt voor de verhuur van beursaccomodaties ten behoeve van nationale beurzen". Nadat RAI en Jaarbeurs eerst tegen het besluit van de NMa in beroep zijn gegaan bij de rechtbank Rotterdam, hebben ze begin maart van dit jaar een aanvraag om een vergunning voor de fusie bij de minister van Economische Zaken ingediend. Artikel 47 van de Mededingingswet bepaalt dat de minister van Economische Zaken een vergunning kan verlenen als er gewichtige redenen van algemeen belang zijn, die zwaarder wegen dan de te verwachten belemmering van de mededinging.
Minister Jorritsma heeft haar afweging gemaakt na kennisneming van de meningen van betrokkenen en na nadere toelichting op hun zienswijze door RAI en Jaarbeurs. Ze is tot de conclusie gekomen dat niet is aangetoond dat het niet doorgaan van de fusie leidt tot het verlies van zeer substantiele maatschappelijke baten waardoor het verlenen van een vergunning op grond overwegingen van algemeen belang in de rede zou liggen. Voor wat betreft effecten op de lokale en regionale economie wijst de minister erop dat de keuze van een beurslocatie beinvloed wordt door een groot aantal kwalitatieve elementen, zoals het imago van een stad, bereikbaarheid en kwaliteit van de beschikbare accomodaties. Het niet doorgaan van de fusie zal er naar haar oordeel dan ook niet toe leiden dat in Amsterdam en Utrecht voornamelijk regionale en nationale beurzen overblijven. De minister wijst er daarnaast op dat voor het behartigen van hun belangen op buitenlandse markten RAI en Jaarbeurs ook minder vergaande vormen van samenwerking dan fusie kunnen aangaan, die bijvoorbeeld uitsluitend gericht zijn op die buitenlandse markten.

Deel: ' Geen vergunning tot fuseren voor RAI en Jaarbeurs '
Lees ook