Gemeente Delfzijl

Persbericht

28/02/2003
Geen voorstel tot verlenging Wet voorkeursrecht gemeenten Nieuweweg en omgeving

INFORMATIE

Het college van burgemeester en wethouders gaan geen voorstel indienen bij de gemeenteraad tot verlenging van de Wet voorkeursrecht gemeenten voor de Nieuweweg en omgeving.
Dit in tegenstelling tot eerdere voornemen de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 maart a.s. voor te stellen het eerder daartoe genomen besluit te verlengen.
De verplichting van eigenaren om onroerend goed bij voorgenomen verkoop in eerste instantie aan de gemeente te koop aan te bieden komt met ingang van 21 april a.s. te vervallen.

Aanleiding voor het college van burgemeester en wethouders om geen voorstel tot verlenging van de Wet voorkeursrecht gemeenten in te dienen bij de gemeenteraad, is de financiële ombuigingsoperatie. Er zijn de eerstkomende jaren onvoldoende financiële middelen beschikbaar om voor risico van de gemeente in het gebied Nieuweweg en omgeving ingrijpende ontwikkelingen in gang te zetten.

Er wordt niet geheel uitgesloten, dat in bepaalde gevallen met het oog op toekomstige ontwikkelingen wel tot aankoop van panden zal worden overgegaan. Het is alleen voor eigenaren niet langer een vereiste het pand eerst aan de gemeente aan te bieden.

Een en ander betekent niet, dat in de komende jaren geen ontwikkelingen meer plaats zullen vinden. De gemeente blijft zich richten op de ontwikkelingen b.v. rond de sluis aan de Duurswoldlaan voor hergebruik sluis als schutsluis voor de recreatievaart en nieuwbouw zeevaartschool.

Op advies van de Commissie Woonproblematiek Delfzijl (commissie Tielrooij) is de gemeente de laatste twee jaren bezig geweest met de voorbereidingen van de plannen voor het gebied Nieuweweg en omgeving. Er zijn ter voorbereiding daarvan de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing verklaard en reeds meerdere panden in het gebied door de gemeente aangekocht. Tevens is een ontwerpstructuurplan opgesteld waarin de hoofdlijnen voor het gebied gewenste ontwikkelingen staan aangegeven.

Deel: ' Geen voorstel tot verlenging Wet voorkeursrecht Nieuweweg en omgeving '
Lees ook