Provincie Overijssel

Zwolle/Deventer, 8 september 1999

Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeente Deventer en de Provincie Overijssel

GEEN VOORTZETTING ARTIKEL 19 PROCEDURE NIEUWBOUW VOETBALSTADION DEVENTER

De lopende artikel 19 procedure voor de bouw van een nieuw voetbalstadion in Deventer op de locatie Blauwenoord wordt niet voortgezet. De gemeente Deventer en de provincie Overijssel zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de vereiste zorgvuldige besluitvorming het best tot haar recht kan komen door voor de geplande nieuwbouw de bestemmingsplanprocedure te volgen. Deze conclusie is mede getrokken op basis van een negatief advies van de Inspecteur van de ruimtelijke ordening inzake de toepassing van de artikel 19 procedure. In zijn advies spreekt de Inspecteur een sterke voorkeur uit voor het volgen van een reguliere bestemmingsplanprocedure. Tevens is het spoedeisende karakter van de bouw van het nieuwe stadion komen te vervallen,omdat de KNVB de Deventer club geen dispensatie meer verleent voor het gebruik van de staanplaatsen. Vanaf de volgende thuiswedstrijd zijn de staanplaatsen voorzien van stoeltjes. De gemeente Deventer heeft eind vorig jaar bij GS een zogeheten verklaring van geen bezwaar (artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening) gevraagd voor de bouw van een nieuw voetbalstadion voor Go Ahead Eagles in het gebied Blauwenoord. Met die verklaring zouden B en W, vooruitlopend op de totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied, de benodigde vrijstelling en de bouwvergunning kunnen verlenen.
Voor Blauwenoord is inmiddels een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. De gemeente Deventer gaat nu via de lijn van het bestemmingsplan verder werken aan de nieuwbouw van het stadion. Die lijn houdt in: ter inzage legging (voor een ieder) van het ontwerp-bestemmingsplan, vaststelling door de gemeenteraad, opnieuw ter inzage legging en inzending ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten. Het sluitstuk van deze procedure kan gevormd worden door beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gemeente Deventer en de provincie Overijssel vinden een snelle realisatie van het stadion op een geschikte locatie van het grootste belang voor de stad Deventer en de regio. Beide partijen gaan, met behoud van ieders verantwoordelijkheid, samenwerken om het voetbalstadion op een zo kort mogelijke termijn ter realiseren.

Deel: ' Geen voortzetting art. 19 nieuwbouw voetbalstadion Deventer '
Lees ook