Provincie Limburg

Geen waterbespaarders voor alle Limburgers

Het College van Gedeputeerde Staten ziet geen reële mogelijkheid om uitvoering te geven aan een verzoek bij motie van Provinciale Staten, om aan alle huishoudens in deze provincie een waterbespaarder ter beschikking te stellen. Naar het oordeel van GS wegen de kosten van zon actie niet op tegen de besparing die een doorstroombegrenzer naar schatting oplevert, zon 4 m³ per huishouden per jaar.

Gedeputeerde Staten wijzen Provinciale Staten er op dat het provinciale waterbeleid er al zeer geruime tijd op gericht is om waterbesparing te realiseren. Dit beleid heeft er toe geleid dat, vanaf de totstandkoming van het eerste Waterhuidhoudingsplan in 1992 tot nu, dertig miljoen kubieke meter minder grondwater wordt onttrokken. Daarnaast vormt het waterbesparingsbeleid een speerpunt in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg.

Gedeputeerde Staten erkennen dat de waterbespaarder een bijdrage kan leveren aan waterbesparing. Op grond van verkregen informatie twijfelen GS aan de effectieve werking van de door de Staten bedoelde doorstroombegrenzer, waardoor er minder water uit de kraan komt. Deze bespaarder kan daarnaast alleen gebruikt worden in waskamertafelkranen en in de keukenkraan. Voor het vullen van een emmer water of bijvoorbeeld het bad zal toch dezelfde hoeveelheid water gebruikt worden. De besparing per gezin op jaarbasis wordt geschat op 4 m³.

Ook worden er bij nieuwbouw, vernieuwbouw en restauratie van gebouwen al veel waterbesparende maatregelen genomen. Via DU(urzaam) BO(uwen)-convenanten wordt dit gestimuleerd.
Gedeputeerde Staten hebben overwogen dat de aanschaf en vooral erspreiding van deze waterbespaarder aanzienlijke kosten tot een bedrag van 370.000,- met zich meebrengt.
5-6-2002 11:14

Deel: ' Geen waterbespaarders voor alle Limburgers '
Lees ook