Provincie Utrecht

Persbericht

GS stellen een alternatieve locatie voor

Geen zendmast in open weidegebied van Kockengen

04-06-2002
Gedeputeerde staten hebben de aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar door de gemeente Breukelen geweigerd. De gemeente wil in het buitengebied ten noorden van de kern Kockengen een zendmast voor mobiele telefonie plaatsen. De zendmast is nodig om een betere dekking voor het lokale mobiele netwerk te verkrijgen. De provincie wil wel akkoord gaan met plaatsing op een alternatieve locatie aan de zuidzijde van de kern.
De gemeente wil de zendmast plaatsen op het terrein van een voetbalvereniging ten noorden van de kern van Kockengen. Volgens de provincie is er op deze locatie echter sprake van aantasting van het open landschap. Daarnaast is er een goede alternatieve locatie beschikbaar aan de zuidzijde van de kern die ook voor de provider aanvaardbaar is. Het provinciaal beleid is er op gericht om verdere verstening en dichtslibbing van het buitengebied tegen te gaan. Bij aanvragen voor de plaatsing van antennemasten moet dan ook in de eerste plaats worden bekeken wat de alternatieve mogelijkheden zijn. De voorkeur is om dergelijke antennes te plaatsen op bestaande hoge gebouwen. Als daar geen mogelijkheden voor zijn dan is plaatsing op een mast aanvaardbaar. De mast moet dan wel in of zo dicht mogelijk bij de kern worden geplaatst. Alleen als er binnen de kom geen goede dekking is, mag de mast buiten de bebouwde kom worden geplaatst. De rijkslicentie van de providers verplicht hen namelijk tot het bieden van een redelijke dekking. Bij het bepalen van de locatie moeten de landschappelijke aspecten worden meegewogen. In bovenstaand geval blijkt er op de alternatieve locatie meer (hogere) bebouwing en beplanting te zijn waardoor de mast minder opvalt in de omgeving. In het nationale antennebeleid krijgen gemeenten een grotere vrijheid om af te wijken van het bestemmingsplan als het gaat om de plaatsing van zendmasten. Ook hier wordt deze vrijheid echter uitdrukkelijk beperkt tot de bebouwde kom.

Meer informatie: Christianne Colaris, telefoon 2583207 of Christianne.Colaris@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Geen zendmast in open weidegebied van Kockengen '
Lees ook