Registratiekamer

naar bovenkant van deze pagina

Eindbrief

AAN De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer dr. W.A.F.G. Vermeend
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

UW BRIEF VAN
UW KENMERK

ONDERWERP gegevensverkeer bij reïntegratie

Geachte heer Vermeend,

Hierbij wil ik u informeren over de uitkomsten van de door het College bescherming persoonsgegevens (CBP) georganiseerde werkconferentie over gegevensverkeer bij reïntegratie. Ingevolge artikel 51, eerste lid, Wet bescherming persoonsgegevens ziet het CBP toe op de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig het bij en krachtens de wet bepaalde.

Reïntegratie is en blijft een actueel onderwerp. Nu de Wet SUWI en de Wet Verbetering Poortwachter zijn ingevoerd, houden zowel uitvoeringsorganisaties, als brancheorganisaties en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ministerie van SZW) zich actief bezig met de vraag hoe de uitvoering van reïntegratieactiviteiten in de praktijk gestalte moet krijgen. Voor het CBP is het onderwerp gegevensverkeer bij reïntegratie en de privacyaspecten die daarmee zijn verbonden, een belangrijk punt van aandacht. Het CBP staat op het standpunt dat heldere regels ten aanzien van de informatie-uitwisseling noodzakelijk zijn om reïntegratie van werknemers en uitkeringsgerechtigden tot een succes te maken.

Op 2 mei jl. heeft het CBP een werkconferentie georganiseerd waarbij de belangrijkste spelers op het terrein van reïntegratie waren uitgenodigd waaronder medewerkers van uw ministerie. Het doel van de bijeenkomst was de betrokken partijen bij elkaar te brengen teneinde te inventariseren welke initiatieven met betrekking tot gegevensverkeer en reïntegratie er totnogtoe zijn genomen en te bespreken of en op welke wijze deze op elkaar kunnen worden afgestemd. Het CBP vervulde tijdens de bijeenkomst een coördinerende rol. Onderstaand zullen de geïnventariseerde initiatieven worden beschreven.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid In zijn presentatie ging het ministerie van SZW in op een aantal aandachtspunten die met betrekking tot het gegevensverkeer bij reïntegratie nader uitgewerkt dienen te worden. Zo werd aangegeven dat voor wat betreft de verwerking van medische gegevens er nog een aantal knelpunten zijn. Ook moet nog duidelijk worden hoe de waarborgen die in de Wet SUWI zijn neergelegd (reglement en audit) voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens door reïntegratiebedrijven nader worden ingevuld. Onderkend werd dat de huidige regels die gesteld zijn aan het gegevensverkeer bij reïntegratie alleen betrekking hebben op de publieke en wettelijke taak. Deze regels gelden bijvoorbeeld niet voor het gegevensverkeer tussen een werkgever en een particuliere herverzekeraar. Ook werd, mede door de reacties uit de zaal, al snel duidelijk dat er voor wat betreft de teruglevering van gegevens wetgeving ontbreekt. De wetgeving biedt een grondslag voor de verstrekking van persoonsgegevens van de te reïntegreren persoon door de opdrachtgever (zijnde werkgever, gemeente of UWV) aan het reïntegratiebedrijf. Over de verdere verwerking door het reïntegratiebedrijf, de 'teruglevering' aan de opdrachtgever en de consequenties hiervan is weinig tot niets geregeld. Het ministerie van SZW heeft aangegeven voornemens te zijn dit jaar de juridische knelpunten in de SUWI-regelgeving (inclusief voor wat betreft de medische gegevens) te analyseren. Daarnaast zullen de plannen voor een infrastructuur ten behoeve van gegevensuitwisseling in dit kader nader worden uitgewerkt. Het ministerie van SZW gaf echter ook aan dat het ten opzichte van eventuele hiaten in de wetgeving een meer afwachtende houding zal gaan aannemen. Men verwacht dat eventuele problemen die hiervan het gevolg zijn, binnen de sector zelf zullen worden opgelost.

Het CBP heeft tijdens de werkconferentie nogmaals het belang benadrukt van heldere regelgeving zodat het voor alle partijen duidelijk wordt welke gegevens in welk kader mogen worden verwerkt. Naar het oordeel van het CBP is een afwachtende houding van het ministerie van SZW op dit punt niet opportuun. Het CBP beveelt dan ook sterk aan de betreffende wetgeving op de geconstateerde tekortkomingen aan te passen.

Borea
De brancheorganisatie voor reïntegratiebedrijven (Borea) ontwikkelt op dit moment een gedragscode in de zin van artikel 25 WBP. Het CBP zal deze toetsen en een goedkeurende verklaring afgeven indien de regels die daarin zijn opgenomen, gelet op de bijzondere kenmerken van de sector waarin de Borea werkzaam is, een juiste uitwerking vormen van de WBP of van andere wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Het CBP onderschrijft van harte het door Borea genomen initiatief.

Verbond van Verzekeraars
Binnen het Verbond van Verzekeraars is een werkgroep gestart waarin zal worden geïnventariseerd welke knelpunten en oplossingen verzekeraars zien op het terrein van reïntegratie.

Stimulansz
Stimulansz heeft te kennen gegeven te willen onderzoeken of het mogelijk is om voor gemeenten in enigerlei vorm aan te sluiten bij de door de Borea te ontwikkelen gedragscode.

Conclusie
Het CBP stelt vast dat een aantal instanties en organisaties initiatieven onderneemt om het gegevensverkeer bij reïntegratie in goede banen te leiden. Dit betekent nog niet dat alle problemen hiermee zijn opgelost. Een eerste aanzet is inmiddels gegeven. Het CBP zal, daar waar mogelijk, bestaande en nieuwe initiatieven ondersteunen. Het CBP dringt er overigens nadrukkelijk op aan dat de leemtes in de wetgeving door inspanningen van uw kant worden opgevuld. Zonder heldere regels vooraf blijft onduidelijkheid bestaan over een verantwoorde werkwijze en wordt succesvolle reïntegratie in zoverre belemmerd.

Een afschrift is gestuurd aan de Directeur-generaal Uitvoeringsbeleid Werk en Inkomen, de heer drs. M.A. Ruys en aan de deelnemers van de werkconferentie.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

mr. P.J. Hustinx
voorzitter

Deel: ' Gegevensverkeer bij reïntegratie '
Lees ook