expostbus51


MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: gehalte tributyltin te hoog

GEHALTE TRIBUTYLTIN (TBT) IN SLIBMONSTERS TE HOOG

Het gehalte tributyltin (TBT) in het slib van de Deltawateren, Waddenzee, kustzone en het Veerse Meer is hoger dan de vastgestelde norm. Dit blijkt uit gegevens van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Tributyltin kan chronische schade bij zeeslakken veroorzaken, maar vormt geen direct gevaar voor de volksgezondheid.Staatssecretaris drs. J.M. de Vries van Verkeer en Waterstaat heeft nader onderzoek aangekondigd naar de oorzaak van het hoge gehalte.

TBT is een bestrijdingsmiddel dat al ruim 25 jaar in aangroeiwerende verf wordt gebruikt om een gladde scheepshuid te waarborgen. Bij gebruik van dit bestrijdingsmiddel komt stof van de scheepshuid vrij. Hierdoor wordt de aangroei van organismen op de scheepshuid sterk beperkt. In de jaren tachtig en negentig is in diverse onderzoeken het schadelijke effect van TBT op zeeslakken aangetoond.

In Europa is het gebruik van TBT op recreatievaartuigen kleiner dan 25 meter verboden. Enkele jaren geleden is uit gerichte controles van de Mileuinspectie gebleken dat voor de recreatievaart TBT nauwelijks meer werd gebruikt.
Nederland heeft zich bovendien in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de Verenigde Naties sterk gemaakt om in 2003 een wereldwijd verbod van TBT voor zeeschepen af te kondigen. De IMO neemt hierover eind dit jaar een besluit. Staatssecretaris De Vries heeft in de Vierde Nota waterhuishouding de normen voor TBT voor de water(bodem)kwaliteit vastgelegd.

De meetresultaten van het RIKZ wijzen uit dat TBT in alle kustwateren voorkomt. Tributyltin breekt langzaam af. De resultaten onderstrepen de noodzaak om in internationaal verband tot een TBT-verbod te komen. In Nederland worden binnenkort aparte afspraken gemaakt met specifieke doelgroepen zoals de visserij en veerbotenexploitanten om het gebruik van TBT te stoppen.

Hans Scholten 06 53379481

15 jul 99 11:53

Deel: ' Gehalte tributyltin (TBT) in slibmonsters te hoog '
Lees ook