Registratiekamer

Geheimhoudingsplicht bevolkingsgegevens moet beter worden nageleefd

21 januari 1999

De resultaten van het onderzoek van Radio 1 naar de geheimhouding van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA), hebben de Registratiekamer ernstig verontrust. Wanneer een inwoner van een gemeente verzoekt om geheimhouding van zijn gegevens, is die gemeente verplicht om zo'n verzoek te honoreren en moet zij er zorg voor dragen dat de betreffende gegevens inderdaad niet aan buitenstaanders worden verstrekt. Als de praktijk uitwijst dat die geheimhouding bij herhaling wordt geschonden, moet in betere waarborgen worden voorzien. De Registratiekamer, die toezicht houdt op de naleving van de Wet GBA, zal op korte termijn contact zoeken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om maatregelen te bespreken die er voor zorgen dat de wettelijke verplichting van gemeenten tot geheimhouding beter wordt nageleefd.

In 1996 heeft de Registratiekamer een bericht gestuurd naar alle gemeenten over de geheimhouding van gegevens uit het GBA. Klachten en andere signalen wezen er toen op dat de geheimhoudingsbepalingen in de Wet GBA door een aantal gemeenten onjuist werden genterpreteerd en niet altijd werden nageleefd. De Registratiekamer wees er in haar bericht op dat een verzoek van een inwoner om geheimhouding van zijn gegevens, onvoorwaardelijk en voor onbepaalde termijn moet worden gehonoreerd.

Eind februari zal de Registratiekamer de resultaten bekend maken van een onderzoek dat zij in 1998 heeft uitgevoerd naar het GBA in een drietal gemeenten. In die gemeenten is onder meer onderzocht hoe het GBA-systeem is beveiligd en of de betrokken ambtenaren voldoende bekend zijn met de wettelijke regels voor het gebruik van de gegevens.

Deel: ' Geheimhouding bevolkingsgegevens moet beter nageleefd '
Lees ook