Ministerie van VWS

Geïntegreerd verslag van vier wachtlijstenquetes
verpleging en verzorging

In 1999 is, in het kader van de meerjarenafspraken in de sector verpleging en verzorging, door de landelijke organisaties van thuiszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, zorgverzekeraars, patiënten / consumenten, gemeenten en het ministerie van VWS, een ‘Plan van aanpak Wachtlijsten in de Verpleging en de Verzorging’ opgesteld. Eén van de onderdelen betreft het verkrijgen van betrouwbare regionale en landelijke informatie over aantallen wachtenden en wachttijden in de sector verpleging en verzorging.

Om het landelijke beeld van de wachtlijsten in de sector verpleging en verzorging (V&V) overzichtelijk en compleet te maken is besloten de verschillende wachtlijstonderzoeken voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg op elkaar af te stemmen en een enquête naar wachtlijsten voor het persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (PGB V&V) toe te voegen. In onderhavig rapport wordt een geïntegreerd verslag gedaan van de vier wachtlijstenquêtes.

In de wachtlijstonderzoeken zijn de uitkomsten van de wachtlijstpeilingen gekoppeld aan een wachtlijstmodel. Deze koppeling heeft een aantal voordelen. Zo kan worden gewerkt met een reconstructie van de wachtlijsten, de zogenaamde 'rekenwachtlijsten'. Dit zijn in feite gecorrigeerde (dat wil zeggen: 'niet-vervuilde') wachtlijsten. Het voordeel van deze aanpak is dat regionaal vergelijkbare uitkomsten ontstaan Het wachtlijstmodel vermijdt 'vervuilingen' en voorkomt voor een deel discussies over het hanteren van verschillende soorten urgenties. Dergelijke analyses geven een aanzienlijke meerwaarde aan de resultaten van de wachtlijstpeilingen.

In het integrale verslag wordt aan de hand van de verzamelde gegevens een antwoord gegeven op de volgende vragen: Wat zijn de kenmerken van de wachtlijstregistratie? Hoeveel mensen wachten op zorg in de sector verpleging en verzorging?
Hoe verhouden de wachtlijsten zich tot de beschikbare capaciteiten?
Hoe worden wachtenden naar urgentie ingedeeld? Hoeveel urgent wachtenden zijn er?
Wat is de reden voor de kwalificatie ‘(zeer) urgent’ van wachtenden?
Waar gaan mensen heen nadat deze van de wachtlijst afgaan?
Hoe lang moeten mensen gemiddeld wachten voor opname?
Worden wachttijden korter of langer?
Wat zijn de oorzaken van het langer worden van de wachttijden?
Waar verblijven de mensen, die op opname wachten? Welke zorg ontvangen de wachtenden?

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Adobe Acrobat Reader nodig.

Deel: ' Geïntegreerd verslag wachtlijstenquete verpleging verzorging '
Lees ook