Provincie Noord-Holland


14 september 1999
Provinciaal geld voor vernieuwing verstandelijk gehandicaptenzorg

Gedeputeerde Staten stellen voor fl. 980.000,= te besteden aan projecten die de vernieuwing van de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap in Noord-Holland stimuleren. De provincie heeft een Tijdelijk Regeling stimulering vernieuwing van de zorg voor verstandelijk gehandicapten 1998 en 1999 in het leven geroepen om die vernieuwing een impuls te geven. De belangrijkste trend in deze vernieuwing is individuele ondersteuning van verstandelijk gehandicapten om hen op een zinvolle en zelfstandige wijze aan het maatschappelijk verkeer te laten deelnemen. Te denken valt aan projecten over wonen, werken, onderwijs en recreatie. Het gaat om projecten die verspreid over de verschillende regio's van de provincie uitgevoerd gaan worden.

Het voorstel is:
Gooi en Vechtstreek
ROZ 't Gooi: Voorkoming van sociaal isolement en bevordering van integratie van mensen met een verstandelijke handicap fl. 78.640,=. Thuiszorg Gooi en Vechtstreek: Praktische thuishulp voor kinderen met een handicap fl. 46.671,=.

Amstelland en de Meerlanden
Regiocommissie Amstelland en de Meerlanden: Expertise centrum verstandelijk gehandicapten fl. 130.307,=.

Amsterdam
Kleine Johannes: Behandelaanbod voor verstandelijk gehandicapte plegers van seksueel misbruik fl. 31.970,=.
Prisma: Kunstwerkplaats Amsterdam. Lessen aan mensen met een handicap door een kunstenaar, zodat ze later aan reguliere lessen deel kunnen nemen fl. 15.228,=.

Zaanstreek/Waterland
Odion: Adequate hulp en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke handicap en complex probleemgedrag fl. 79.636,=. SPD: één loket thuiszorg voor mensen met een verstandelijke handicap fl. 54.825,=.

Midden- en Zuid-Kennemerland
OZC: Ontwikkeling van behandelingen voor kinderen en jeugdigen met een licht verstandelijke handicap gecombineerd met psychiatrische en gedragsstoornissen fl. 20.000,=.
WDD: Opzetten van een zorgklas voor autistische kinderen in Kennemerland fl. 135.230,=.

Alkmaar
OZC: Ontwikkeling van behandelingen voor kinderen en jeugdigen met een licht verstandelijke handicap gecombineerd met psychiatrische en gedragsstoornissen fl. 128.266,=.
ROG Plus: Opzetten van een regionaal informatiecentrum fl.
71.000,=.

Eerder dit jaar heeft Provinciale Staten voor de zes regio's regiovisies vastgesteld. Deze regiovisies zijn opgesteld door de gezamenlijke regionale zorgpartijen. Het voorstel van Gedeputeerde Staten is gebaseerd op de adviezen van de regiocommissies verstandelijk gehandicaptenzorg .

Gedeputeerde Zorg, de heer E. Neef zal het voorstel van Gedeputeerde Staten op 13 oktober ter advisering voorleggen aan de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur.
___________________________________

Inlichtingen: Theo Vissers, tel. (023) 514 35 37

Deel: ' Geld N-H voor vernieuwing verstandelijk gehandicaptenzorg '
Lees ook