Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Geld voor ruimtelijke kwaliteit (27-1-2003)Minister Kamp (VROM) heeft een nieuwe regeling voor investeringen in ruimtelijke kwaliteit vastgesteld. Met deze regeling (Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit, BIRK) kunnen regionale overheden investerings-aanvragen indienen voor versterking van de ruimtelijke hoofdstructuur. Zo worden bijdragen aan veelbelovende projecten gegeven die anders niet (of niet met de gewenste ruimtelijke kwaliteit) van de grond zouden komen. In totaal is daar 453 mln. euro voor beschikbaar. Het BIRK is bedoeld voor de ontwikkeling van centra in stedelijke netwerken en voor de versterking van het landelijk gebied. Het gaat om knooppuntontwikkeling in zes nationale stedelijke netwerken: de Deltametropool, Brabantstad, Twente, Maastricht/Heerlen, Groningen/Assen en Arnhem/Nijmegen. Voor het landelijk gebied zijn het Groene Hart, het Noord-Hollands Midden, de Hoeksche Waard, en de Nieuwe Hollandse Waterlinie geselecteerd. Met de keuze van deze gebieden zet het rijk selectief en krachtig in op de versterking van de ruimtelijke hoofdstructuur. Het geld uit het BIRK is bedoeld als "trigger-money". Het rijk investeert als ook andere publieke en private partijen geld investeren. Geld uit het BIRK moet kwaliteit ontwikkelen die het gebied extra interessant maakt om er verder in te investeren. Met andere woorden: een investering om een veelvoud aan investeringen los te maken. Decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden) kunnen veelbelovende investeringsprojecten onder de aandacht brengen bij het ministerie van VROM. De sluitingsdatum voor het indienen van projectvoorstellen voor de eerste ronde is 16 mei 2003. Meer informatie is te vinden op . ( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10266&site=persbericht )

Deel: ' Geld voor ruimtelijke kwaliteit '
Lees ook