Provincie Gelderland


Gezamenlijk persbericht provincie Gelderland en Knooppunt Arnhem Nijmegen

Provincie Gelderland en KAN rekenen op voortzetting Europese steun

16 februari 1999

Nr. 99-054

De provincie Gelderland en het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) rekenen op voortzetting van de Europese steun op het gebied van economische ontwikkeling. Die boodschap stond centraal tijdens de bespreking die de Gelderse Gedeputeerde T.R. Doesburg en voorzitter mr. G.J. Jansen van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) 15 februari jl. voerden met staatssecretaris drs. G. Ybema.

Op het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag lieten de Gelderse bestuurders weten dat Europese steun van cruciaal belang is voor de verdere ontwikkelingen van een aantal gebieden in Gelderland. Speerpunten zijn de verdere ontwikkeling van het KAN-gebied, maar ook het oplossen van economische problemen in de Achterhoek en Gelderse Vallei. In deze gebieden is een economische structuurversterking nodig. Modernisering van de landbouw en het creëren van alternatieve werkgelegenheid moet het verlies aan werk en inkomen in de landbouw ongedaan maken.

Met name in het KAN-gebied, het hart van de provincie Gelderland, is in de afgelopen jaren dankzij de Europese Structuurfondsen veel tot stand gebracht. Bovendien is veel kennis opgebouwd over management en beheer van Europese programma's. Dit jaar komt echter een einde aan de lopende programmaperiode. "Het werk is in volle gang, maar we zijn nog niet klaar", aldus de Gelderse bestuurders in Den Haag. "Met steun van het Rijk en de Europese Unie is de akker geploegd. Deze hulp hebben we ook in de toekomst hard nodig. Wij moeten nu doorpakken."

Staatssecretaris Ybema kreeg uit handen van de heren Doesburg en Jansen twee documenten. De positie en standpuntbepaling inzake de provincie Gelderland en de Europese Structuurfondsen en een apart verhaal over de stand van zaken in de regio Arnhem-Nijmegen. Daarnaast is de nieuwe brochure Samen Werken aan de Toekomst' aangeboden. "Nog steeds kent onze regio een te hoog percentage werkloosheid, hoger dan het landelijk gemiddelde. Er wordt keihard gewerkt aan een economisch gezonde toekomst voor deze regio. Mede door de huidige Europese steun wordt een belangrijke basis gelegd voor de nabije toekomst. Ook in de periode na 1999 is er werk te doen en dat kunnen we niet helemaal op eigen kracht. Daarvoor hebben we een voortzetting van de Europese ondersteuning hard nodig", aldus de heren Jansen en Doesburg.

Het bezoek aan de staatssecretaris van Economische Zaken was tevens de start van een uitgebreidere actie van Gelderland. Het gezamenlijke positionpaper' van de provincie Gelderland, de regio's Arnhem/Nijmegen, Achterhoek en Gelderse vallei, Arbeidsvoorziening en Sociale Partners Gelderland vormt hiervoor de basis. In de komende maanden zal door de regionale bestuurders, in samenwerking met private partners, zowel de Europese Unie in Brussel als het kabinet en de Tweede Kamer nadrukkelijk aandacht worden gevraagd voor continuïteit van Europese en nationale steun voor onze Europese projecten. Het College van Bestuur van het KAN ontvangt donderdag 18 februari aanstaande Europarlementariër mevrouw drs. K. Peijs (CDA) voor een werkbezoek aan de regio. Op 1 maart aanstaande zal vervolgens een delegatie van D66 (Europarlement en Kamerleden) de regio bezoeken. Bij minister Apotheker van landbouw wordt een claim op tafel gelegd voor de versterking van de landbouw en de regionale economie in de plattelandsregio's. De provincie stelt met deze regio's een economisch programma op.

Voor meer informatie en/of toezending van het positionpaper kunt u contact opnemen met:

* de afdeling Landelijk Gebied, de heer B. Drewes van de provincie Gelderland tel. (026) 359 91 11, e-mail: b.drewes@prv.gelderland.nl

* de heer drs. C. van Eert van het Projectbureau KAN (tel. (024) 329 79 79

Deel: ' Gelderland en KAN rekenen op voortzetting Europese steun '
Lees ook