Provincie Overijssel

Zwolle, 5 mei 1999

Voorstel voor Interprovinciale commissie

GELDERLAND EN OVERIJSSEL GAAN SAMENWERKING INTENSIVEREN

De dagelijkse besturen van de provincies Gelderland en Overijssel gaan intensiever samenwerken. Dat hebben beide colleges deze week besloten. De intensievere samenwerking krijgt onder meer gestalte door het instellen van een interprovinciale commissie. Het voorstel daartoe komt op 25 mei aanstaande aan de orde in de vergaderingen van Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel. De Gelders/Overijsselse commissie wordt ingeschakeld bij zaken die om afstemming tussen beide provincies vragen en bij gezamenlijke belangenbehartiging in nationaal en internationaal niveau. Het is de bedoeling dat de commissie zich de komende maanden met name gaat bezig houden met de beleidsvoorbereidingen in het kader van de 5e nota Ruimtelijke ordening, de belangenbehartiging van beide provincies in Brussel en Den Haag en met de voorbereiding van het met de rijksoverheid af te sluiten regiocontract. De interprovinciale commissie wordt samengesteld uit leden van Provinciale Staten. Het voorzitterschap is (bij toerbeurt) in handen van de Commissarissen van de Koningin in Gelderland en Overijssel, de heren Kamminga en Hendrikx. Het functioneren van de commissie wordt over twee jaar geëvalueerd.

Nadere inlichtingen: Toon Schuiling, team Communicatie provincie Overijssel, telefoon 038 425 23 12.

Deel: ' Gelderland en Overijssel gaan samenwerking intensiveren '
Lees ook