Provincie Utrecht

Persbericht

Gelderland en Utrecht steunen Reconstructie Gelderse Vallei en Utrecht/Oost

5-3-2003
De provincies Gelderland en Utrecht zijn enthousiast over het voorontwerp-reconstructieplan voor de Gelderse Vallei/Utrecht-oost, zoals dat door de Reconstructiecommissie van die regio is opgesteld. De commissie krijgt nu nog niet de formele opdracht om het voorontwerpplan uit te werken tot een ontwerp, gezien de onzekerheid op dit moment over de doorwerking van enkele Europese richtlijnen en de beschikbaarheid van financiële middelen om de reconstructieplannen straks te kunnen realiseren. De beide provinciebesturen willen met het Rijk concrete afspraken over de financiering maken zodra de onderhandelingen over het regeerakkoord en de collegeakkoorden zijn afgerond.
Het ontwerpplan moet in de ogen van de provincies een realistisch plan zijn waarin ambities, doelen en financiën in evenwicht zijn. De reconstructiecommissie gaat er in het voorontwerp vanuit dat de uitvoering ruim 900 miljoen euro van de verschillende overheden zal vragen. In dit bedrag is de herstructurering van de intensieve veehouderij opgenomen, de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, een aantal maatregelen voor waterberging en waterkwaliteitsverbetering en de toekomstige realisering van een robuuste verbindingszone tussen de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug.

Uitwerking
De provincies hebben globaal beoordeeld of het voorontwerp-reconstructieplan voldoet aan de provinciale opdracht en de uitgangspunten van de Reconstructiewet. Zij zijn van mening dat het voorontwerp een evenwichtig plan is, waarin wordt toegewerkt naar een duurzame ruimtelijke structuur in het gebied met nieuwe ontwikkelingskansen voor duurzame landbouw, nieuwe natuur, adequate milieumaatregelen en voorzieningen voor waterbergingen en waterkwaliteitsverbeteringen. Functies die elkaar nadelig beïnvloeden worden gescheiden en kwetsbare natuurgebieden beschermd.

MER
Het voorontwerpplan en de eerste fase van het milieu-effectrapport (MER) worden in de komende maanden samen met het standpunt van de beide provincies ter visie gelegd. Op grond van de inspraakreacties en het advies van de Commissie voor de MER zullen de provincies in mei a.s. de richtlijnen voor de tweede fase van de milieueffectrapportage vaststellen.

Deel: ' Gelderland en Utrecht steunen Reconstructie Gelderse Vallei en Utrec.. '




Lees ook