Provincie Gelderland


Ontwerp-netwerknota openbaar vervoer: Gedeputeerde Staten Gelderland kiezen voor een Snelnet en Regionet

25 augustus 1999

Nr. 99-299

De provincie Gelderland wil de komende jaren krachtige impulsen geven aan het openbaar vervoer (OV). In de ontwerp OV-netwerknota ("Verbinden en ontsluiten") stellen Gedeputeerde Staten maatregelen voor die het dalend OV-gebruik moeten afremmen en zorg dragen voor het waar mogelijk instand houden van basismobiliteit, d.w.z. verplaatsingsmogelijkheden voor in woners van de provincie, ook voor mensen die niet beschikken over eigen vervoer.

De provincie denkt deze doelen vooral te bereiken door het herzien van het bestaande netwerk van lijnen. Er komt een snelnet van verbindende lijnen en een regionet van ontsluitende lijnen. Met name in de relatief dunbe volkte regio's met veel verspreid liggende kernen kunnen daarnaast vormen van collectief vraagafhankelijk vervoer aansluitend en vervangend zijn.

De OV-netwerknota is een uitwerking van het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan. Sinds 1 januari 1998 is de provincie verantwoordelijk voor het streekvervoer in Gelderland, uitgezonderd voor dat in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen en Apeldoorn. Vanaf 2001 gaat de provincie concessiegebieden aanbesteden voor de exploitatie van het openbaar vervoer (bus- en de regionale spoorlijnen).

Gedeputeerde Staten legt de OV-netwerknota "Verbinden en ontsluiten" nu eerst voor advies voor aan de Commissie Verkeer en Waterstaat. Na vaststelling ligt deze volgens planning van 11 oktober tot 20 december 1999 ter inzage op gemeentehuizen in de provincie, en kan iedere belanghebbende bedenkingen uiten.
Vaststelling door Provinciale Staten is voorzien in mei 2000.

Situatie en aanpak
Het gaat slecht met het openbaar vervoer in Gelderland. Bij ongewijzigd beleid daalt naar verwachting het aantal reizigerskilometers tot 2010 met 11%.

Om het tij te keren wil de provincie o.a. investeren in de doorstroming van het snelnet, extra spoorstations, en kwalitatief goede haltes op het snelnet (transferia). Ook het bedrijfs- en schoolvervoer krijgen meer aandacht.
Belangrijk voor het succes van het beleid is de ruimtelijke ordening. De inrichting van de ruimte heeft immers belangrijke gevolgen voor het openbaar vervoer. De provincie wil onder meer de ruimtelijke plannen van gemeenten (zoals bestemmingsplannen) ook gaan toetsen op OV-aspecten.

Waar mogelijk vindt de provincie het belangrijk om regionale spoorlijnen en streekvervoer (snelnet en regionet) integraal per concessiegebied aan te besteden. De provincie stelt een programma van eisen op met voorschrif ten wat minimumeisen aan de dienstverlening betreft, de afstemming van de dienstregelingen, tarieven, de informatievoorziening aan de reizigers en de communicatie. Een concessie heeft een looptijd van 6 jaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, de heer H. Teune, tel. (026) 359 84 22, e-mail: h.teune@prv.gelderland.nl
* de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, de heer G. Zijlema, tel. (026) 359 84 54, e-mail: g.zijlema@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer H. Kelderman,tel. (026) 359 90 06, e-mail: h.kelderman@prv.gelderland.nl

Deel: ' Gelderland kiest voor Snelnet en Regionet '
Lees ook