Provincie Gelderland


Gelderland op de bres voor asielzoekers

10 maart 1999

Nr. 99-113

7000 extra opvangplaatsen in Gelderland nodig

Het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt stijgt sterk. De huidige instroom van asielzoekers zal in 1999 tot capaciteitsproblemen in de bestaande opvangcentra leiden. Voor het vinden van voldoende centrale opvangplaatsen zijn provincies en het VNG door het Rijk gevraagd ondersteuning te leveren. De voorkeur van de provincies gaat uit naar centrale opvang. De provincie Gelderland is voorstander van een inspanningsverplichting per provincie waarbij wordt uitgegaan van een evenredige bijdrage per provincie. Op korte termijn zal opvang gevonden moeten worden voor ruim 36.000 asielzoekers. Voor Gelderland betekent dit 11.000 op te vangen asielzoekers in 1999. Afgezet tegen de huidige opvangcapaciteit van ruim 3700 plaatsen in 14 gemeenten, betekent dit een toename van 6.500 à 7.500 opvangplaatsen. Vandaag, 9 maart 1999, heeft het college van Gedeputeerde Staten de nota Opvang asielzoekers en huisvesting statushouders in Gelderland 1999' vastgesteld. Daarin geeft het aan welke gemeenten/kernen in beginsel de extra opvang zouden moeten realiseren.

Oplossingen
De provincie ziet goede mogelijkheden om, in nauwe samenwerking met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Gelderse gemeenten, met oplossingen te komen. De taak van de provincie als regisseur en coördinator wil het dagelijks bestuur hiermee ten volle benutten. Omdat het om aanzienlijke aantallen gaat vindt het college dat de noodzakelijke opvang in beginsel in gemeenten/kernen met een (boven/sub)regionale functie zou moeten plaatsvinden. Daarbij sluit zij aan bij het geformuleerde ruimtelijke-ordeningsbeleid van het Streekplan. De nu vastgestelde nota analyseert wat er inmiddels aan opvang en huisvesting is gerealiseerd en wat er op basis van de nieuwe aantallen nog zou moeten gebeuren.

Op basis van de kernentypologie is vervolgens een indicatieve verdeling opgesteld. Dit betekent overigens niet dat geen gebruik moet worden gemaakt van mogelijkheden die zich aandienen in gemeenten/kernen met een meer of minder lokale functie. Hoewel het dagelijks bestuur van de provincie zich realiseert dat gemeenten al alles op alles zetten om opvang en huisvesting te realiseren, vraagt het op basis van humanitaire overwegingen en een gezamenlijk te dragen verantwoordelijkheid toch extra inspanningen. Ook zal het nagaan of andere marktpartijen bij dit proces kunnen worden betrokken. Het wil daarbij als regisseur en coördinator in procedures optreden.

Regio's, gemeenten en kernen
Voor de (boven/sub)regionale kernen geldt in het streekplan een verstedelijkingsopgave voor wonen, werken en/of verzorgende voorzieningen. Hiertoe rekent het college ook een asielzoekerscentrum. Het gaat immers om een bebouwing met een meer dan lokale functie. Deze kernen hebben op basis van het streekplan vaak (globale) bestemmingsplannen gefaseerd in ontwikkeling, gebaseerd op een strategische grondvoorraad. Deze vaak bouwrijpe locaties komen volgens het dagelijks bestuur van de provincie als eerste, na grote leegstaande gebouwen, in aanmerking voor het realiseren van opvangcentra, waarbij de fasering van de woningbouw eventueel kan worden aangepast.

Uitgaande van een omvang van 350 à 400 opvangplaatsen per centrum betekent het voldoen aan het streefgetal van 6.500/7.500, dat er circa 15 à 20 opvangcentra gerealiseerd moeten worden.
* Voor het Knooppunt Arnhem-Nijmegen komt dit neer op een nog te realiseren opvangcapaciteit in de kernen Arnhem (400), Nijmegen (400), Duiven/Westervoort (400), Elst (400) en Beuningen/Wijchen (400).

* Op de Noord-Veluwe gaat het om Harderwijk (400). In de Stedendriehoek gaat het om Apeldoorn (800), Lochem (350) en Zutphen (400). De Achterhoek komt aan bod met de kernen Doetinchem (400), Lichtenvoorde (400) en Winterswijk (400).
* Culemborg (350), Druten (350) Geldermalsen (350) en Tiel (350) staan in het Rivierenland centraal. De West-Veluwe moet ruimte vinden in Barneveld (400) en Nijkerk (350). Daarmee wordt een totaal aan 7300 opvangplaatsen gerealiseerd.

Het college heeft aan de betrokken gemeenten gevraagd te inventariseren wat de mogelijkheden zijn. Voor half april wil het graag beschikken over de uitkomsten van die inventarisatie om vervolgens in nader overleg met het COA en de gemeenten de vervolgstappen door te nemen. Het is de bedoeling om op 1 juli een tussenrapportage gereed te hebben die aan het kabinet zal worden aangeboden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de afdeling Communicatie, de heer J. Visser, tel. (026) 359 90 22, e-mail: j.visser@gelderland.nl

* de dienst Ruimte, Economie en Welzijn, de heer Th. van Hummel, tel. (026) 359 97 65, e-mail: t.hummel@gelderland.nl

Deel: ' Gelderland op de bres voor asielzoekers '
Lees ook