Provincie Gelderland


Provincie steunt Renkum bij aanpak bedrijventerrein

2 juni 1999

Nr. 99-214

De gemeente Renkum krijgt een financiële bijdrage van de provincie Gelder land voor het opknappen en herontwikkelen van het bedrijventerrein "Beu kenlaan", dat westelijk van Renkum in het dal van de Molenbeek ligt. Gede puteerde Staten (GS) hebben een voorlopig besluit genomen om hier 500.000 uit het Sociaal Economisch Ontwikkelingsfonds voor beschikbaar te stellen. De Statencommissie Economische Aangelegenheden beoordeelt dit voorlopig besluit in de vergadering van 30 juni. Daarnaast zal de provin cie volgende maand ook nog een beslissing nemen over de aanvraag van de gemeente om voor dit bedrijventerrein een bijdrage van 345.000 uit de regeling "bedrijfsverplaatsingen" te verlenen.

Bedrijventerrein Beukenlaan werd vroeger behalve door Vredestein, dat er nog gevestigd is, ook gedomineerd door papierfabriek Van Gelder. Dat be drijf is begin 80 verplaatst met achterlating van een omvangrijke bodem verontreiniging die nog steeds gesaneerd moet worden. Een groot deel van de bebouwing van Van Gelder is al verdwenen; in de overige gebouwen is een aantal bedrijven gevestigd, waaronder een transportbedrijf dat binnen zal worden verplaatst.

De aanpak van het bedrijventerrein die de gemeente nu voorstaat, voorziet in sanering van de bodemverontreiniging, verplaatsing van het transportbe drijf, sloop van oude gebouwen en hernieuwde uitgifte van een deel van het terrein en overdracht van een ander deel aan Vredestein. Ook zal de oor spronkelijke bekenloop worden hersteld, waardoor het gebied een deel van het oude karakter terugkrijgt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de afdeling Economische Zaken, de heer E. Spies, tel. (026) 359 91 72, e-mail: e.spies@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer H. Brul, tel. (026) 359 90 12, e-mail: h.brul@prv.gelderland.nl

Deel: ' Gelderland steunt Renkum bij aanpak bedrijventerrein '
Lees ook