Provincie Gelderland


Provincie stimuleert natuurgericht toerisme met ruim f 0,5 miljoen

23 december 1998

Nr. 98-414

De provincie Gelderland draagt voor ruim f 0,5 miljoen bij in het stimuleren van natuurgericht toerisme. Het gaat vooral om de Veluwe dat als grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland het meest populair is voor dagtochten en vakanties. De recreant blijkt daar steeds meer geïnteresseerd te zijn in het beleven van de natuur. De projecten waaraan de provincie nu een bijdrage verleent, spelen daar op in: vernieuwende projecten die de toch wat stagnerende toeristische markt op de Veluwe een impuls moeten geven. Het gaat om een mix van projecten op het gebied van infrastructuur (aanleg fietspaden), dienstverlening (aanstelling "Veluweranger"), voorzieningen (realisatie wildobservatieposten) en marketing (opzetten Veluwecampagne).

De ontwikkeling van deze projecten ligt in handen van de Groene Alliantie, waarin de Agroene@ terreinbeherende organisaties, het toeristisch-recreatief bedrijfsleven, de recreatiegemeenschap Veluwe, het Gelders Bureau Toerisme, de provincie Gelderland en vele departementen verenigd zijn.
Kenmerk van de projecten is dat ze elkaar versterken én bijdragen aan de onderlinge samenwerking van de deelnemende partijen.

Het gaat om de volgende projecten:

Gazelle Veluweroute: Op deze fietsroute over de Noordwest-Veluwe moeten stukken fietspad worden aangelegd en andere knelpunten worden verholpen. De recreatiegemeenschap Veluwe voert het project uit. De provincie draagt - naast andere bijdragen die zij al eerder heeft toegezegd - f 54.000 bij in het tekort van dit project en maakt daarmee de definitieve afronding mogelijk.

Calluna fietsroute: Het Regionaal Bureau Toerisme Veluwe en de recreatiebedrijven hebben deze bewegwijzerde fietsroute ontwikkeld op het grondgebied van Ede, Bennekom en Wageningen. Bijzonder aan deze route is het unieke systeem van aanrijroutes vanaf alle toeristische bedrijven in de omgeving van deze route. Gasten kunnen direct starten zonder eerst autokilometers te hoeven maken. Het fietsnetwerk wordt hiermee vervolmaakt. De subsidie van de provincie is f 32.000.

Wildobservatieposten Veluwe: Onder de noemer Amens en natuur ontmoeten elkaar op de Veluwe@ zal een netwerk van wildobservatiepunten op de Veluwe worden gerealiseerd. Bezoekers kunnen daar daadwerkelijk wild zien. De eerste is een post in de boswachterij Ugchelen-Hoenderloo, waar eerder - in 1994 - een observatiecentrum door brand werd verwoest. Daar wordt een gebouw neergezet met aan de achterzijde een glazen wand, waardoor bezoekers zicht hebben op de wildweide. De provinciale bijdrage is - naast een eerder toegezegde bijdrage - f 57.000.

Veluwe campagne: De Veluwse VVVs en het Gelders Bureau voor Toerisme hebben een campagne opgezet, waarbij de Veluwe per jaargetijde afzonderlijk wordt gepromoot. De actieprogrammas bestaan uit verblijfs- en dagarrangementen en evenementen. Er wordt gebruikgemaakt van nieuwe mogelijkheden op het gebied van automatisering, zoals bijvoorbeeld een Internetsite. De provincie draagt hier f 175.000 in bij.

Veluweranger: In het kader van de promotie van de Veluwe zullen 75 mensen tot Aranger@ worden opgeleid. Zij gaan optreden als gastheer of gastvrouw voor de Veluwe. Het gaat enerzijds om vrijwilligers en anderzijds om beroepskrachten. De komst van de Veluwerangers vindt plaats in nauw overleg met de bestaande organisaties. De rangers zullen het publiek informeren over natuur, landschap, landbouw, recreatie en toerisme. De provinciale subsidie bedraagt f 94.000.

Fort Sint Andries: Er is een plan ontwikkeld om Fort Sint Andries op te knappen en opnieuw in te richten. Enerzijds gaat het om herstel van de cultuurhistorische waarde en anderzijds om het bieden van mogelijkheden om het fort toeristisch en recreatief te gebruiken. De provinciale bijdrage is f 100.000.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
* de afdeling Economische Zaken, de heer N. de Kruyff, tel. (026) 359 91 67, e-mail: n.kruyff@prv.gelderland.nl
* de afdeling Economische Zaken, de heer W. Eckhardt, tel. (026) 359 95 41, tel. (026) 359 91 67, e-mail: w.eckhardt@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer H. Brul, tel. (026) 359 90 12, tel. (026) 359 90 17, e-mail: h.brul@prv.gelderland.nl

Deel: ' Gelderland stimuleert natuurgericht toerisme '
Lees ook