Provincie Gelderland


Gelderland verbijsterd en teleurgesteld

1 september 1999

Nr. 99-

De provincie Gelderland is verbaasd en teleurgesteld door de keuze van de minister de Noord-oostelijke verbinding van de Betuweroute af te blazen. Gedeputeerde De Bondt vindt het onbegrijpelijk dat de minister zonder enig overleg met de provincie een zo ingrijpende keuze heeft gemaakt. De provincie vindt goederenvervoer over bestaand spoor onacceptabel en ontoelaatbaar Volgens de provincie stelt de minister met deze keuze ook weer de Betuwelijn opnieuw ter discussie.

De keuze van Minister Netelenbosch om de Noordtak van de Betuweroute niet aan te leggen kwam voor de provincie als een grote verrassing. De provincie is er steeds van uitgegaan dat de aanleg van de Noordtak een gegeven was en is steeds doorgegaan met de voorbereidingen ervan. Door deze keuze van de minister komt de directe omgeving van de bestaande spoorlijn zwaar onder druk te staan. In Gelderland loopt de bestaande spoorlijn dwars door de kernen Elst, Arnhem, Velp De Steeg, Rheden, Dieren, Brummen, Zutphen, Eefde, Gorssel en Epse. Als gevolg van deze keuze krijgt een groot aantal inwoners van Gelderland te maken met omvangrijke blijvende hinder te maken.

Gevolgen
Het afblazen van een nieuwe Noordtak zal zeer forse investeringen in bestaand spoor met zich brengen. Het gaat nu niet meer om tijdelijke maatregelen voor enkele jaren (de zogenaamde interimperiode tussen het gereedkomen van de Betuweroute en het gereed komen van een nieuwe Noordtak). Het gaat om een structureel en blijvend gebruik van bestaand spoor voor het transport van een omvangrijke goederenstroom. Hiervoor zullen derhalve dezelfde ontwerpeisen voor bijvoorbeeld externe veiligheid, geluid, landschappelijke inpassing in de Veluwezoom, stedelijke inpassing, ongelijkvloerse kruisingen gehanteerd moeten worden als voor de Betuweroute zelf.

Voor geluid betekent dit 57dB(A) en geen ontheffingen hogere geluidwaarden in stads- en dorpsgebied. Met geluidsschermen etc. zoals door de minister genoemd wordt is dit niet te realiseren. Hiervoor zullen zeker verdiept gelegen passages en zelfs ondertunnelde gedeelten nodig zijn. Voor het Gelderse deel betekent dit investeringen van 600 miljoen tot 1 miljard.

De keuze van de minister heeft ook voor andere projecten gevolgen. Doordat omvangrijke delen van de toekomstige goederenstroom toch buiten de Betuweroute om zullen worden afgehandeld (Hanzelijn, Ijzerenrijn, Brabantlijn) komt ook het Rail Service Centrum (RSC) bij Valburg, dat als centrale draaischijf in de toekomstige goederenstroom over de BR zal moeten functioneren op losse schroeven te staan. Ook de vergevorderde Gelderse plannen voor een uitbouw van dit RSC tot een multimodaal transport centrum (MTC) inclusief binnenhaven aan de Waal komen in de lucht te hangen.

Stappen
In het verleden zijn al vele toezeggingen gedaan, moties en afspraken gemaakt door opvolgende ministers, en ook de Tweede Kamer. De provincie vraagt zich af of de minister of het kabinet het besluit om de Noordtak af te blazen zo maar kan doen. Gelderland overweegt hiertoe juridisch onderzoek en mogelijk juridische stappen.

In het 1992 een getekende verdrag met de Bondsminister van vervoer, het verdrag van Warnemünde verbindt Nederland zich om voor vervoer van goederen in noordelijke richting gebruik te maken van het Duitse spoorwegnet. De provincie is benieuwd of door de afspraken die minister Netelenbosch maakte met de minister van Vervoer van de Duitse deelstaat NoordRhein-Westfalen het eerder gesloten verdrag wordt stil gelegd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de heer W. Hombrink, tel (026) 359 8437, e-mail: w.hombrink@prv.gelderland.nl

* de afdeling Communicatie, de heer H. Kelderman, tel. (026) 359 90 06, e-mail: h.kelderman@prv.gelderland.nl

Deel: ' Gelderland verbijsterd over afblazen Noordtak Betuweroute '
Lees ook