Provincie Gelderland


Provincie verder met collectief vraagafhankelijk vervoer

9 juni 1999

Nr. 99-228

De provincie wil in de regio's Stedendriehoek, Rivierenland, West-Velu we Vallei en Noordwest-Veluwe de komende jaren starten met collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV). Gedeputeerde Staten stellen voor om hiervoor convenanten met de gemeenten af te sluiten. GS stellen ook voor de uitgangspunten die gehanteerd zijn bij het CVV in de Achterhoek op basis van de ervaringen iets aan te passen.

CVV voegt het doelgroepenvervoer (zoals ouderen en geïndiceerden vol gens de Wet Voorzieningen Gehandicapten) samen met het openbaar ver voer.
Provincie (verantwoordelijk voor het openbaar vervoer) en gemeenten (doelgroepenvervoer) hebben in de Achterhoek, waar het systeem sinds 1998 operationeel is, al ervaring opgedaan. De vraag blijkt groter dan verwacht, vooral van WVG'ers, het OV-gebruik kleiner. Over het algemeen zijn de gebruikers tevreden. Wel blijkt dat het leerlingenvervoer zich slecht leent voor integratie in het systeem. En de uitvoering en beheer van het systeem blijken intensiever dan tevoren verwacht.

Voor de nieuwe CVV-projecten stellen Gedeputeerde Staten onder meer voor het leerlingenvervoer te schrappen, gemeenten de uitvoerende taken en budgetbeheer op zich te laten nemen en dit te regelen in convenanten. De provincie stelt het tarief vast. Het tarief is voor alle doelgroepen - net als het vervoeraanbod - gelijk.

De vervoerskosten worden gedekt door de vervoersopbrengsten van de reizigers, de rijksbijdrage (die door de provincie beschikbaar wordt gesteld) en een gemeentelijke bijdrage. De kosten van het servicebureau komen voor een derde voor rekening van de provincie en twee-derde van de gemeenten.

De Commissie Verkeer en Waterstaat behandelt het voorstel over de opzet en organisatie van het CVV in de vergadering van 25 juni.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, mevrouw M. van Haagen, tel. (026) 359 84 55, e-mail: m.haagen@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer M. Coops, tel. (026) 359 90 18, e-mail: m.coops@prv.gelderland.nl

Deel: ' Gelderland verder met collectief vraagafhankelijk vervoer '
Lees ook