Provincie Gelderland


Gelders omgevingsbeleid onder de loep

27 januari 1999

Nr. 99-031

Economisch gezien gaat het goed met Gelderland. De economische ontwikkeling was de afgelopen tien jaar gunstiger dan gemiddeld in Nederland. Door toenemende investeringen nam de vraag naar arbeid toe en is de werkloosheid sterk gedaald. In ecologisch opzicht is de provincie echter achteruitgegaan. Hoewel de milieudruk op veel fronten is afgenomen draagt de groeiende consumptie bij aan een stijgende CO2- en afvalproductie. Daardoor worden de gestelde doelen in het omgevingsbeleid voor o.a. verzuring niet gehaald. Van flora en fauna neemt de kwaliteit en diversiteit af.

De omgevingsrapportage, vandaag vastgesteld door Gedeputeerde Staten, geeft in ruim honderd paginas gedetailleerd weer welke resultaten zijn bereikt bij de uitvoering van het omgevingsbeleid (streekplan, milieuplan en waterhuishoudingsplan). Het doel van dit beleid was en is om de balans tussen economie en ecologie te bewaren en te verbeteren.
Met deze rapportage meldt het dagelijks bestuur van de provincie aan Provinciale Staten hoe de vlag er in Gelderland bij hangt. Het stuk is ook bedoeld om bouwstenen aan te dragen voor eventuele beleidsaanpassingen. Niet alleen provinciale bestuurders gaan hiermee aan de slag. Het is de bedoeling van het college dat ook andere overheden in Gelderland en partners in het omgevingsbeleid met de resultaten aan de slag gaan.

Stedelijk gebied
Uit de omgevingsrapportage blijkt dat de milieukwaliteit in het stedelijk gebied in het algemeen is verbeterd. Duurzame ontwikkeling komt op gang. Dat neemt niet weg dat lokaal er nog steeds sprake is van een te hoge luchtverontreiniging en geluidsoverlast. Vooral in compacte stedelijke gebieden, langs drukke wegen en bij bedrijventerreinen is dit het geval.

Er komen steeds meer autos op de weg waardoor vaker opstoppingen ontstaan en economische centra minder goed bereikbaar worden. Hoewel de autos schoner en stiller worden en geluidsbeperkende voorzieningen een gunstig effect hebben, is de milieubelasting door het verkeer veel minder snel gedaald dan die van de industrie. De grootste bijdrage aan de luchtverontreiniging komt nu van het verkeer.

Het gemeentelijk en provinciaal vergunningenbeleid heeft voor wat betreft industriele emissies en hinder door stank en lawaai, duidelijk effect gehad. Door milieuzorgsystemen, preventieplannen en maatregelen voor energiebesparing is de verspilling van energie en grondstoffen minder geworden. Er is een sterke groei van bedrijventerreinen, maar de gewenste concentratie op regionale bedrijventerreinen is nog niet zichtbaar.

Hoewel de woningbouw in Gelderland op schema ligt, wordt er in de grote steden minder snel gebouwd dan daar buiten. Vooral in de Achterhoek en het Rivierengebied komen de in het streekplan gestelde grenzen in zicht. Duurzaam bouwen vindt plaats in 15% van de afgegeven bouwvergunningen voor VINEX-locaties.

Verontreinigde grond zorgde in het verleden vaak voor vertraging bij woningbouw of wegenaanleg. Om dit te ondervangen heeft de provincie haar beleid gewijzigd van multifunctioneel saneren naar meer functiegericht saneren. Nieuwbouw kan op deze manier sneller plaatsvinden, wat weer economisch voordeel oplevert. Wel moeten nauwlettend de risicos en kosten van uitspoeling van verontreiniging naar het grondwater op langere termijn in de gaten worden gehouden.

Landelijk gebied
Ook in het landelijk gebied is het milieu in het algemeen verbeterd. De belasting van bodem, water en lucht door zware metalen is verminderd, het gebruik van bestrijdingsmiddelen is afgenomen, de zure depositie is verminderd, de kwaliteit van het bovenste grondwater is verbeterd en de verdroging is verminderd. De bodem in het landelijk gebied is veelal nog schoon als het gaat om milieuvreemde stoffen als zware metalen, bestrijdingsmiddelen en PAKs, en er zijn grote gebieden waar de geluidsbelasting beperkt is.
Maar in een aantal gevallen is de milieudruk in verhouding tot de normen nog te hoog. Dit heeft vooral betrekking op vermesting, fosfaatverzadiging en de opeenhoping van schadelijke stoffen in de bodem. Ook bij de grondwaterkwaliteit worden de grenswaarden hier en daar nog overschreden. Ondanks de instelling van stiltegebieden blijkt dat in 15% van die gebieden de geluidsbelasting nog te hoog is.

Economisch en ecologisch gezien neemt de duurzaamheid van de Gelderse landbouw toe. Bedrijven worden groter (tussen 1991 en 1997 is de gemiddelde bedrijfsgrootte met 50% gestegen), de milieubelasting is over de hele linie omlaag gegaan en de omvang van de productie blijft nagenoeg gelijk. Vooral in strategische actiegebieden is de aanpak van de provincie om samen met de doelgroepen versneld algemene doelen te bereiken, goed op gang gekomen. Ook natuurherstelprojecten zijn succesvol gebleken. Het aantal landbouwbedrijven waar biologische landbouw plaatsvindt of waar het bedrijf wordt gecombineerd met natuur en recreatie, groeit. Zon 9000 ha agrarisch gebied wordt door de boeren eveneens gebruikt voor natuurherstel en -behoud.

De gestelde doelen voor ammoniakreductie worden echter niet gehaald. Dit heeft te maken met relatief hoge investeringen die daarmee gepaard gaan. Een zwaarwegende factor voor de gemiddeld kleine omvang van de bedrijven en het gemengde en intensieve karakter van de Gelderse landbouw.

Het oppervlak bedrijfsrecreatie is in de afgelopen jaren enigszins gegroeid, waarbij kwetsbare gebieden zijn ontzien. Kwaliteitsverbetering is bereikt door het omzetten van laagwaardige verblijfsrecreatie (stacaravans) in hoogwaardige (recreatiewoningen). Selectieve groei wordt soms nog belemmerd door uitvoering van bestemmingsplannen die waren vastgesteld voordat het nieuwe omgevingsbeleid van kracht werd.

Hoewel over het algemeen sprake is van een verbetering van de milieukwaliteit in het landelijk gebied, constateert de omgevingsrapportage dat de kwaliteit van de Gelderse flora en fauna vooral buiten de Ecologische Hoofdstructuur afneemt. Dit is vooral merkbaar in bos- en natuurgebieden.
Over de gehele linie is er sprake van nivellering: bijzondere, veelal kwetsbare plantensoorten verdwijnen en algemeen voorkomende soorten nemen in aantal toe. De weidevogelstand in de belangrijkste weidevogelgebieden gaat eveneens achteruit. Dit wordt veroorzaakt door de nog steeds te hoge milieudruk en door verdergaande schaalvergroting. In natuurontwikkelingsgebieden zijn wat dit betreft door de ingevoerde beheersmaatregelen verbeteringen zichtbaar.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
* de dienst Milieu en Water, de heer J. Hoekstra, tel. (026) 359 87 5, e-mail: j.hoekstra@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer J. Visser, tel. (026) 359 90 22, e-mail: j.visser@prv.gelderland.nl

Deel: ' Gelders omgevingsbeleid onder de loep '
Lees ook