Provincie Gelderland


Verkennend onderzoek naar voormalige stortplaatsen in Stedendriehoek en Veluwe

3 maart 1999

Nr. 99-084

De provincie Gelderland laat in de periode december 1998 tot april 1999 in alle gemeenten van de regio's Noordwest-Veluwe, West-Veluwe en Stedendriehoek onderzoek doen naar voormalige stortplaatsen. Duidelijk moet worden waar deze stortplaatsen precies liggen en welke risico's ze eventueel voor mens en milieu opleveren. Daartoe worden archieven nagelopen en vindt er veldonderzoek plaats. Ook wordt een beroep gedaan op bewoners. Ervaring leert namelijk dat zij vaak veel kennis over oude stortplaatsen hebben die niet uit archieven te halen is.

Het onderzoek op de Veluwe en in de Stedendriehoek is onderdeel van een provinciebreed onderzoek. Doel is een compleet overzicht van alle voormalige stortplaatsen te krijgen en een beoordeling te maken van de risico's die ze opleveren. De provincie is, in overleg met de gemeente, opdrachtgever voor het onderzoek. De uitvoering is in handen van het bureau De Straat milieuadviseurs in Arnhem. Het onderzoek wordt regio- gewijs uitgevoerd. De uitkomsten worden aan de gemeenten ter beschikking gesteld. In de regio Achterhoek heeft in 1998 dit onderzoek al plaats gevonden. Daaruit bleek dat van de 240 locaties onderzocht in die regio er 140 voormalige stortplaatsen zijn. Op die 140 plaatsen vindt vervolg- onderzoek plaats.

Gelderland telt een groot aantal voormalige stortplaatsen. Waarschijnlijk zijn er binnen de provincie zo'n 800 à 900 plaatsen waar tot halverwege 1996 afval werd gestort. Hoewel een inventarisatie in 1993 al informatie over deze stortplaatsen opleverde, ontbreekt toch nog veel kennis. Daar moet het huidige onderzoek in gaan voorzien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst Milieu en Water, de heer H. Niemeijer, tel. (026) 359 99 56, e-mail: h.niemeijer@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, mevrouw M. Nijenhuis, tel. (026) 359 90 20, e-mail: m.nijenhuis@prv.gelderland.nl
* de vertegenwoordiger van de regio West-Veluwe-Vallei, dhr. E. v.d. Boogaard, tel. (0318) 68 03 95

* de vertegenwoordiger van de regio Noordwest-Veluwe, dhr. H. Prins, tel. (0341) 25 76 00

* de vertegenwoordiger van de regio Stedendriehoek, dhr. B. de Rooy, tel. (0575) 49 89 75

Deel: ' Gelders onderzoek stortplaatsen Stedendriehoek en Veluwe '
Lees ook