Provincie Gelderland


Provincie sluit prestatiecontract met dienst landelijk gebied

24 februari 1999

Nr. 99-069

Dienst Landelijk Gebied investeert in 1999 f 80 miljoen in het landelijk gebied van Gelderland

Ook voor 1999 zijn Gedeputeerde Staten van Gelderland en de Dienst Landelijk Gebied in Gelderland weer een prestatie-afspraak overeengekomen over de uitvoering van het provinciale beleid in het landelijk gebied.

Als uitvoeringsdienst van met name het provinciaal bestuur zal de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in 1999 voor een budget van f 20,2 miljoen inrichtingswerken uitvoeren. De uitvoering van deze werken leidt tot een aanmerkelijke verbetering van de landbouwkundige verkaveling, de reali satie van een belangrijke oppervlakte EHS, het terugdringen van het areaal verdroogde natuur, het ecologisch herstel van een aantal beken, de verbetering van de kwaliteit van het landschap en de realisatie van recreatieve voorzieningen.

Streefdoelen
Gestreefd wordt naar een uitbreiding van de oppervlakte waarvoor een beheersovereenkomst is afgesloten per 31-12-99 met 1130 ha. Doel is het aandeel kwalitatief, hoogwaardig beheer (zwaar beheer) te vergroten van 57% naar 60%. Er worden mogelijkheden geboden om vooruitlopend op de Regeling Particulier Natuurbeheer contracten te sluiten op basis van de tijdelijke Regeling Particulier Natuurbeheer.

Voor grondverwerving ten behoeve van natuur en in landinrichtingsprojecten is in 1999 een budget van f 47 miljoen beschikbaar, verdeeld over f 20,1 mln. voor landinrichting, f 12,8 mln. voor Staatsbosbeheer en de parti culiere natuurbeschermingsorganisaties en f 14,1 mln. voor de uiterwaarden.

In afwachting van de invoering van het Programma Beheer per 1-1-2000 kan 1999 worden beschouwd als een overgangsjaar voor de grondverwerving. De Prestatie Afspraak gaat uit van een actieve grondverwerving in de Uiter waarden, het Groote Veld, de Gelderse Vallei en in landinrich tingsprojecten met een achterstand in de realisering van de taakstelling. Daarnaast zullen, indien zich daartoe kansen voord

Deel: ' Gelders prestatiecontract met dienst landelijk gebied '
Lees ook