Provincie Gelderland


Dit is een gezamenlijk persbericht van GLTO-Gelderland, zuiveringschap Rivierenland en provincie Gelderland

Zuiveringschap Rivierenland, GLTO-Gelderland en provincie Gelderland slaan handen ineen voor het project Land- en tuinbouw voor schóón water'.

11 juni 1999

Nr. 99-235

Het zuiveringschap Rivierenland en de provincie Gelderland ondersteunen het GLTO-project Land- en tuinbouw vóór schoon water'. De drie partijen willen met dit grootschalige project een bijdrage leveren aan de bestrijding van de waterverontreiniging in het Gelderse rivierengebied.
Het zuiveringschap Rivierenland onderschrijft dit project vanwege zijn betrokkenheid bij het oppervlaktewater. De provincie ondersteunt dit project vanwege haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het grondwater en de bodem.

Doel en opzet van het project
Belangrijkste doel van het project is het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de fruitteelt, boomteelt, akkerbouw, maisteelt en glastuinbouw. Daarbij gaat de aandacht uit naar nieuwe tech- nieken zoals de tunnelspuit, injectie van middelen, waarschuwingsmodellen en -systemen voor de inschatting van de noodzaak en omvang van gewasbescherming.
Met dit project anticipeert de GLTO op het nieuwe lozingenbesluit dat op basis van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in 2000 wordt geïn- troduceerd. De GLTO legt niet alleen de nadruk op het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, maar zet zich vooral in voor nieuwe methoden waarbij het milieu minder wordt belast. Het is de verwachting dat er 90% minder gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht zullen komen.

Financiering
Het project kost 5 miljoen gulden. Daarvan wordt ongeveer 60% ingebracht door deelnemende landbouwbedrijven, voorlichtende en vaktechnische organisaties, Ministerie van LNV, GLTO-Gelderland. Het resterende deel wordt bijgedragen door zuiveringschap Rivierenland en de provincie. Het zuiveringschap Rivierenland heeft hiervoor 700.000,- gereserveerd en de provincie 900.000,-. Provincie Gelderland heeft voor de financiële ondersteuning 300.000,- beschikbaar gesteld op grond van de subsidieregeling Duurzaam Stedelijk Waterbeheer en Diffuse Bronnen Gelderland 1998. Aan de Commissie Milieu wordt een bedrag gevraagd van 300.000,- uit het provinciale Milieu- krediet. Voor de laatste 300.000,- wordt ruimte gezocht in de begroting 2000.

Regioteam Schoon Gelders Water
Voor de bestrijding van diffuse verontreiniging door de land- en tuinbouw werkt de provincie met andere partijen samen in het Regioteam Schoon Gelders Water. Dit is een samenwerkingsverband van de Gelderse waterschap pen, Rijk, VNG, GMF, waterleidingbedrijven om de waterverontreiniging door diffuse bronnen aan te pakken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* GLTO-Gelderland, mevrouw C. Wipfler, tel (0317) 466 253
* Het zuiveringschap Rivierenland, de heer M. van Herpen, tel (0344) 677 742

* de dienst Milieu en Water, de heer T. Heeren, tel (026) 359 88 09, e-mail: t.heeren@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, mevrouw E. van Koolwijk, tel (026) 359 90 14, e-mail: e.koolwijk@prv.gelderland.nl

Deel: ' Gelders project 'Land- en tuinbouw voor schoon water' '




Lees ook