Provincie Gelderland


College stemt onder voorbehoud in met aanwijzing gebieden in kader van EU-Vogelrichtlijn

2 juni 1999

Nr. 99-211

Het college van Gedeputeerde Staten stemt alleen onder voorbehoud in met de aanwijzing van tien Gelderse gebieden in het kader van de EU-Vogel richtlijn. Dit voorbehoud is gebaseerd op de onduidelijkheid die bestaat over de consequenties van de aanwijzing.

Het college is van mening dat de onduidelijke gevolgen van de aanwijzing van vogelgebieden kunnen leiden tot een kleiner draagvlak voor natuurbe scherming in de betrokken gebieden. De onduidelijkheid komt volgens het college voort uit de gebrekkige implementatie van de EU-Vogelrichtlijn en de EU-Habitatrichtlijn. Het college heeft een aantal kritiekpunten opge steld ten aanzien van de implementatie. Deze punten moeten voor de defini tieve besluitvorming verbeterd zijn.

Kritiekpunten
De kritiek van het college heeft betrekking op de gehanteerde selectiecri teria, de rechtsgevolgen, de begrenzing en de regeling voor planschade.

* De selectiecriteria moeten volgens het college in de toelichting expliciet worden aangegeven. Nu is niet duidelijk van welke vogel gegevens wordt uitgegaan.

* Evenmin is duidelijk wat precies de rechtsgevolgen van aanwijzing zijn voor eigenaars en gebruikers. Het college wil helderheid over wat wel en niet is toegestaan in de beschermde gebieden, bijvoor beeld in de vorm van een lijst van ongewenste handelingen.
* Bij het begrenzen van de vogelgebieden moet worden uitgegaan van de internationale betekenis voor vogels. Volgens het college zouden daarom op de Veluwe de militaire oefenterreinen en de natuurterrei nen in de zogenaamde Agrarische Enclave binnen de begrenzing opge nomen moeten worden, wat nu niet het geval is. Daarnaast maakt het college bezwaar tegen het zonder meer aanwijzen van landbouwgebieden die de status van beheersgebied hebben. De begrenzing van deze beheersgebieden is namelijk niet bepaald aan de hand van de internationale betekenis voor vogels. Bovendien is in het verleden aan agrariërs te kennen gegeven dat uit de begrenzing als beheersgebied geen verplichte beperkingen voor de bedrijfsvoering zouden volgen.
* Door de nieuwe Flora- en Faunawet wordt het straks onmogelijk om in de aangewezen gebieden op wild te jagen. Omdat grondeigenaren hier door inkomsten zullen derven, pleit het college voor een schadere geling. Het college wijst er overigens op dat het desbetreffende artikel in de wet verder gaat dan de intenties van de EU-Vogel richtlijn.

Gebieden
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij wil de volgende gebieden aanwijzen in het kader van de EU-Vogelrichtlijn: Drontermeer, Veluwemeer, Wolderwijd en Nuldernauw, Arkemheen, Veluwe, IJssel, Gelderse Poort, Waal, Neder-Rijn en Linge-oevers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de afdeling Communicatie, mevrouw B. van der Hoeven, tel. (026) 359 90 17, e-mail: b.hoeven@prv.gelderland.nl

Deel: ' Gelders voorbehoud bij aanwijzing gebieden Vogelrichtlijn '
Lees ook