Provincie Gelderland


Gelderse actie medebepalend voor succes Eurotop

30 maart 1999

Nr. 99-136

De Europese regeringsleiders hebben op de top in Berlijn onder andere besluiten genomen over de verdeling van Europese structuurfondsen. Extra geld voor plattelandsvernieuwing maakt hier deel van uit. De provincie Gelderland, met de gedeputeerde voor Landbouw en Natuur, ir. J.C. Boxem voorop, heeft zich al geruime tijd sterk gemaakt voor een verruiming van de criteria die aan de verdeling van het geld ten grondslag liggen. Om met name een goede invulling te kunnen geven aan de uitvoering van de Reconstructiewet - de wet die de vernieuwing van het landelijk gebied integraal moet aanpakken - was die verruiming hard nodig. Tot nu toe kwamen alleen gebieden voor financiële ondersteuning in aanmerking waar maximaal 15% van de bevolking woonde. Voor de reconstructie van het landelijk gebied zou dat te weinig middelen hebben opgeleverd. Op de top in Berlijn is nu besloten dit criterium te verruimen naar 18%. Daardoor kan er voor grotere ge bieden een beroep worden gedaan op Europees geld.

Verdere actie noodzakelijk
Gelderland zal zich nu gaan inzetten om ook daadwerkelijk zo veel mogelijk geld "binnen te halen". De verruiming van het bevolkingspercentage is op zich winst, maar daar staat tegenover dat Nederland in totaal maar zeven miljard krijgt terwijl van tien miljard was uitgegaan. Van dit bedrag gaat ook geld naar het grotestedenbeleid en naar Noord-Nederland. Het is aan het Kabinet om het Europese geld te verdelen. Gedeputeerde Boxem zal vandaag, bij minister Apotheker van LNV nogmaals pleiten voor een zo groot mogelijke financiële steun. Daarbij gaat het niet alleen om geld voor natuurontwikkeling of ondersteuning van boeren, maar voor de hele regionale economische ontwikkeling. In een Position Paper heeft het dagelijks bestuur van de provincie hier al eerder aandacht voor gevraagd. Nu echter de Eurotop concrete besluiten heeft genomen zal gedeputeerde Boxem alles op alles zetten om het nodige geld voor de totale plattelands vernieuwing veilig te stellen. Hij wordt hierin gesteund door Utrecht, Overijssel, Brabant en Limburg. Deze provincies hebben met dezelfde problematiek - uitvoering van de Reconstructiewet, integrale vernieuwing van het landelijke gebied - te kampen als Gelderland. De vijf provincies zullen de komende weken richting Kabinet, Tweede Kamer en de ministeries actie ondernemen om dit onder de aandacht te brengen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de afdeling Communicatie, de heer J. Visser, tel. (026) 359 90 22, e-mail: j.visser@prv.gelderland.nl

Deel: ' Gelderse actie medebepalend voor succes Eurotop '




Lees ook