Provincie Gelderland


Provincie, waterschappen en gemeenten maken afspraken over aanleg ecologische verbindingszones

24 februari 1999

Nr. 99-070

De provincie, de gemeenten en de waterschappen in Gelderland gaan zich samen inzetten voor de realisering van Gelderse ecologische verbin dingszones. Het komend jaar gaan ze aan de hand van de visie 'Gelderse Groene Connecties' praten met elkaar en met andere instanties en par ticulieren die mee willen doen. De bedoeling is om alles wat er bij de uitvoering van ecologische verbindingszones komt kijken goed op elkaar af te stemmen. De realisatie van de ecologische verbindingszones moet in 2018 zijn voltooid. In de reconstructiegebieden vindt versnelde uitvoering plaats, die rond 2012 zal zijn afgerond.

De provincie, de gemeenten en de waterschappen in Gelderland vormen samen het Bestuurlijk Overleg Groene Connecties (BOGC). Gedurende meer dan een jaar hebben zij in het kader van het project Groene Connecties samen verkend hoe ze het beste de 35 ecologische verbindingszones, die als indicatieve pijlen op de streekplankaart zijn aangegeven, kunnen uit werken. Daarbij is vanaf het begin gestreefd naar een integrale aanpak, waarbij aangesloten wordt bij het proces van plattelandsvernieuwing. De deelnemers in het BOGC-overleg hebben nu besloten hun rol actief op te pakken. Ze willen daarbij dwarsverbanden leggen met de ontwikkelingen die al in de gebiedsprocessen plaatsvinden. Het streven is om ecologische functies te combineren met (nieuwe) economische functies, waarbij zij elkaars waarde wederzijds versterken. Het resultaat is een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving van mensen, planten en dieren.

Voor de realisering van ecologische verbindingszones zal worden aan gesloten bij lopende projecten in het gebied. Het project Groene Con necties richt zich op gemeenten, waterschappen, landinrichtingscommissies en andere gebiedscommissies, die actief willen meewerken. De wensen en mogelijkheden zullen worden uitgedragen via bestaande regionale over legplatforms, zoals het Servicecentrum Plattelandsontwikkeling Achterhoek (SPA) en de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV).

Provincie, waterschappen en gemeenten De eindverantwoordelijkheid voor de realisatie van ecologische verbin dingszones ligt bij de provincie. Waterschappen en gemeenten staan in de Gelderse omgevingsplannen (het provinciaal ruimtelijk, milieu en water beleid) genoemd als de belangrijkste trekkers van de uitvoering van de ecologische verbindingszones. De waterschappen hebben te kennen gegeven dat ze heel positief tegenover de visie staan en bereid zijn het voortouw te nemen, voor zover het natte zones betreft die behoren tot het water systeem. De realisatie van ecologische verbindingszones wordt gekoppeld aan projecten in het kader van beekherstel, inrichting van natuur vriendelijke oevers, retentie en vergelijkbare projecten. De financiële eindverantwoordelijkheid van de waterschappen beperkt zich dan ook tot het watersysteem.
De VNG staat eveneens in beginsel positief tegenover de visie. Zij be nadrukt evenwel nadrukkelijk dat elke gemeente voor haar grondgebied ruimtelijk moet aangeven waar wat kan. Het is aan de afzonderlijke ge meenten om te besluiten of en wanneer zij een actieve rol als trekker willen gaan vervullen. Er zijn gemeenten die zelf begonnen zijn met de realisatie van ecologische verbindingszones. In sommige gemeenten wordt de aanleg van de provinciale zones opgepakt via de uitvoering van de gemeentelijke landschapsbeleidsplannen.

1800 hectare nieuwe natuur
De eerste prioriteit bij het realiseren van de EHS ligt bij het vergroten en versterken van de bestaande natuurgebieden. Inmiddels omvat Gelderland ruim 120.000 hectares bestaande en geplande natuur. Daarnaast hebben zo'n kleine 30.000 hectares landbouwgrond een natuurwaarde of deze wordt er verder ontwikkeld. Wanneer de concept-kaart met de Gelderse EHS die in de visie staat wordt bekeken, is heel goed zichtbaar dat behalve de Veluwe de meeste natuurgebieden relatief klein zijn. Te klein in ieder geval voor bijzondere planten- en diersoorten om er duurzaam te overleven. .Er zal met de aanpak die Groene Connecties voor ogen staat, zo'n 1800 hectares nieuwe natuur nodig zijn om de natuurgebieden binnen de EHS zodanig met elkaar te verbinden dat er een netwerk met duurzame natuur kan ontstaan. Voorwaarde is wel dat zoveel mogelijk bestaande natuurelementen in de zones worden opgenomen. Een onderzoeksinstituut van het ministerie van LNV (IBN-DLO) heeft geadviseerd over de meest effectieve inrichting van ecologische verbindingszones.

Wie betaalt
Het Rijk en de provincies hebben afgesproken dat de provincies verant woordelijk zijn voor de uitvoering van de ecologische hoofdstructuur (EHS), waaronder de ecologische verbindingszones. Het Rijk financiert voor een belangrijk deel de uitvoering van de EHS. Ook de provincies, de water schappen en de gemeenten moeten in concrete gevallen een financiële bijdrage leveren. De provincie Gelderland zet bovendien jaarlijks zes ton opzij voor de uitvoering van ecologische verbindingszones. Op dit moment is dat niet genoeg om alle 1800 hectares te kunnen realiseren. Vandaar dat het project Groene Connecties in overleg met het Nationaal Groenfonds (NGF) en het adviesbureau KPMG Milieu gezocht heeft naar alternatieve financieringsmogelijkheden. Gedacht wordt aan een vorm van projectfinan ciering waarbij publieke en private middelen aanvullend op elkaar worden ingezet om een project als geheel van de grond te krijgen. Ter stimulering van de private financiering starten de provincie Gelderland en het Na tionaal Groenfonds op 26 februari 1999 met het Gelders Stimuleringsfonds Groene Connecties. Voor dit fonds is door het NGF 250.000 gulden be schikbaar gesteld, de provincie Gelderland heeft 750.000 gulden die bestemd waren voor natuur in dit fonds gestopt. Ook andere partners worden uitgenodigd (bijvoorbeeld sponsors) in het fonds te participeren.

Vrijwillige basis
Dit alles dient plaats te vinden in samenwerking met het gebied en geheel op vrijwillige basis. De ruimte die het streekplan biedt voor actieve functieverandering in gebiedsprocessen zal ten volle worden benut. Er zal creatief worden gezocht naar het doen samengaan van nieuwe economische dragers voor het landelijk gebied en het realiseren van stapstenen in de ecologische verbindingszones volgens het aloude principe 'voor wat hoort wat'. Bijvoorbeeld door het toestaan van een recreatieve neventak bij een agrarisch bedrijf in ruil voor inrichting, beheer en onderhoud van een poel met struweel eromheen op grond van de betreffende eigenaar binnen de ecologische verbindingszone. Zo kan er worden meegewerkt aan het stichten van een nieuw landgoed als stapsteen binnen een ecologische verbindings zone.

Om dat te kunnen doen zal de gemeente daarmee moeten instemmen en bereid moeten zijn in haar bestemmingsplan die mogelijkheid te bieden.

Reconstructiegebieden
Unieke kansen die zich voordoen tijdens de uitvoering worden zo veel moge lijk benut in alle ecologische verbindingszones. Daarnaast geeft het BOGC de komende jaren prioriteit aan de uitvoering van ecologische verbin dingszones in de reconstructiegebieden. Zij ziet in de versnelde uitvoe ring van de ecologische hoofdstructuur in het kader van de Reconstruc tiewet een kans om op korte termijn geld beschikbaar te krijgen voor de ecologische verbindingszones.

Om de waterschappen en de gemeenten te helpen hun rol als trekker met succes te kunnen vervullen heeft de provincie Gelderland het Steunpunt 'Groene Connecties' ingesteld. Dat zal de trekkers met raad en daad bij staan bij de invulling van inrichting en beheer, de financiering en de afstemming van functies binnen de ecologische verbindingszones. Het steun punt is bereikbaar onder telefoonnummer (026) 359 95 81/97 01.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* het Steunpunt Groene Connecties, mevrouw R. Dumont, tel. (026) 359 95 81

* de afdeling Communicatie, mevrouw B. v.d. Hoeven, tel. (026) 359 90 17, e-mail: b.hoeven@prv.gelderland.nl

Deel: ' Gelderse afspraken over aanleg ecologische verbindingszones '
Lees ook