Provincie Gelderland


Gelderse boeren scoren goed in milieuproject

9 maart 1999

Nr. 99-111

optimaliseren bedrijfsvoering kan beter

Gelderse agrarische bedrijven blijken goed te scoren in het project Bedrijfs Milieu Plan (BMP) van LAMI Gelderland. In dit project worden agrarische bedrijven beoordeeld op kwaliteit, milieuzorg, dierwelzijn, gezondheid, stalmanagement en wet/regelgeving. De 180 deelnemers scoren hoog op checkpunten uit de milieuvergunning, wat wil zeggen dat de voorschriften uit wet- en regelgeving door de deelnemers hoge prioriteit krijgen. Maar er is meer milieuwinst mogelijk; meer aandacht voor optimalisatie van de bedrijfsvoering levert winst op voor milieu en de portemonnee.

Testfase
Honderd tachtig bedrijven hebben zich laten doorlichten op wettelijke eisen en voorschriften, management, technische aspecten, installaties en voorbereiding op toekomstige eisen. In het bijbehorende actieplan wordt van milieumaatregelen de prioriteit en de noodzaak aangegeven. De nieuwe methode, het programma Ecoin, is ontwikkeld door het Milieu Data en Kennis Centrum uit Drachten, en is toepasbaar gemaakt voor de agrarische sector door de GIBO-groep. Het Bedrijfs Milieu Plan van GIBO is in eerste instantie gemaakt voor de melkvee- en varkenshouderij. In 1998 zijn 180 bedrijfsplannen opgesteld als testfase.

LAMI-Gelderland, het samenwerkingsverband tussen de provincie Gelderland en de Gewestelijke Land- en Tuinbouworganisatie GLTO, vindt dat er een koppeling van het Bedrijfs Milieu plan (BMP) en de Milieuvergunning voor de melkveehouderij en varkenshouderij moet komen. Het inventariserende onderzoek, dat door LAMI eind 1998 is verricht, liet een positieve uitkomst zien. Wanneer ondernemers vrijwillig openheid van zaken geven, moet de vergunningverlening beter kunnen verlopen. Niet de regels en voorschriften moeten centraal staan, maar de verbetering van de bedrijfsvoering.

Verdere ontwikkeling
Het nieuwe programma is tot op heden positief ontvangen in het veld. In de komende tijd zal het programma verder ontwikkeld worden. Zo moet bijvoorbeeld voor de vergunningverlener helder zijn welke eisen er aan de inhoud worden gesteld. Voor de ondernemer daarentegen moet zekerheid ontstaan welke verwachtingen hij mag hebben van de vergunningverleners.
LAMI zal opnieuw financiële steun verlenen aan de komende 200 milieubedrijfsplannen door GIBO. Het programma zal in de tussentijd worden aangepast aan de eisen en wensen van de GLTO, de vergunningverleners van gemeenten en handhavers. De verwachting is dat het programma daarna ook beschikbaar zal worden gesteld aan andere uitvoerders.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* het LAMI Gelderland, C.M. Wipfler: tel. (0317) 46 62 53
* Provincie Gelderland, afdeling Landelijk Gebied, H. ter Horst, tel. (026) 359 95 56, e-mail: h.horst@gelderland.nl
* het Milieu Data en Kennis centrum, R. Schuil, tel. (0512) 58 98 85, e-mail: nieuws@mdkc.nl

* het GIBO, A.Beuker, tel. (026) 354 26 30

Deel: ' Gelderse boeren scoren goed in milieuproject '
Lees ook