Ingezonden persbericht

Gelderse politici trekken zich terug uit het publieke gerecht. Bewonersgroepen kondigen reacties aan.

Nijmegen 31 mei 2002

Publiek gerecht milieuvervuiling Nijmegen-West/Weurt:

Gelderse politici lopen weg voor verantwoordelijkheid, verdere samenwerking zinloos

Ondanks eerdere toezeggingen hebben GS van Gelderland laten weten niet mee te doen aan 'de aanklacht'. Op deze publieke zitting die op 20 juni in Lux gehouden wordt, klagen de be-woners- en milieugroepen, ten overstaan van een drietal gerenommeerde wetenschappers, de provincie Gelderland en de Gemeente Nijmegen aan. Onderwerp van de aanklacht is de slech-te vergunningverlening en handhaving. De bewoners- en milieugroepen zijn over dit terug-trekken van GS van Gelderland zeer teleurgesteld.

Jarenlang is er met formele en informele overleggen buiten de publiciteit door de onderstaande groepen medewerking gegeven aan het (mee)denken over het Gelderse milieubeleid en aan pogin-gen het vergunningenbeleid te verbeteren. Nu deze zelfde groepen de openbaarheid zoeken, geeft de politiek 'niet thuis'. Wij hebben ons daarop beraden op een gepaste reactie van onze kant en hebben voorlopig het volgende besloten:

à Alle informele overleggen over milieubeleid met de provincie Gelderland worden door ons ge-stopt. Het gaat onder andere om het zogenaamde Vivaldi-overleg, een overleg dat reeds jaren gevoerd wordt.
à Voortaan zullen wij vaker over al die zaken die ons niet bevallen formele klachten in dienen bij de Milieu-inspectie en bij Provinciale Staten. Volgens GS is dit immers de enige juiste plek om deze zaken te bespreken.

Wij zijn verbaasd en diep teleurgesteld dat de provincie niet eens wil uit komen leggen aan de bur-gers wat ze al dan niet goed doen. In onze ogen neem je daarmee ons en alle mensen die wij verte-genwoordigen niet serieus.

Voor alle duidelijkheid: wij zien deze situatie als een extra stimulans voor onszelf om zaken aan te blijven kaarten en op 20 juni deze voor te leggen aan de drie onafhankelijke rechters.

Vereniging Leefmilieu
Vereniging Dorpsbelang Hees
Werkgroep Gezondheid en Milieu van de wijkvereniging Ons Waterkwartier
Stichting Frisse Lucht Lindenholt
Stichting Werkgroep Weurt+

Informatie voor journalisten:

In de bijlage staan korte toelichtingen op de betrokken organisaties met hun contactpersonen. Contactpersoon is Jo Smits: vrijdag bereikbaar op zijn werk (0413-272500) en in het weekend op zijn privé-nummer (024-6772816). Toelichting op de betrokken organisaties.


· Vereniging Leefmilieu
Leefmilieu is een milieuvereniging die al meer dan 10 jaar streeft naar een gezond en veilig leefmilieu in Nijmegen en omgeving. De kern van de activiteiten van Leefmilieu is gericht op de milieueffecten die schadelijke gevolgen hebben voor de mens. De vrijwilligers van Leefmilieu leveren daarom inbreng op procedures van milieuvergunningen van industriele bedrijven. Verder leveren ze commentaar op milieu- en gezondheidsonderzoeken en proberen lokaal maar ook landelijk beleid op dit punt te beïnvloeden. De activiteiten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de bewonersgroepen die in Nijmegen actief zijn. De vereniging geeft een blad uit en heeft een eigen site met achtergrondinformatie (www.leefmilieu.nl). Contactpersoon: Marga Jacobs, tel. 024-378 03 84


· Stichting Weurt+
Weurt+ is op 1 april 1989 opgericht met als voornaamste doel de leefbaarheid in het kerkdorp Weurt (gemeente Beuningen) niet verder te laten aantasten en waar mogelijk te verbeteren. De oprichting van Weurt+ was een reactie op de plannen die de verschillende overheden in die tijd hadden, en anno 2002 overigens nog steeds hebben, rondom Weurt. Tevens ontstond bij de bevolking onrust over de in de ogen van de dorpsbewoners hoge aantallen ziektegevallen in het dorp waarbij door verschillende mensen een relatie werd gelegd met milieubelastende bedrijven rondom Weurt (industrieterreinen van Weurt en Nij-megen-west). Het voornaamste doel van onze stichting is de leefbaarheid in Weurt te bewaken en zo mogelijk te verbeteren. Om dit doel te berei-ken worden nieuwe en/of revisievergunningen bekeken en zonodig van bedenkingen voorzien. Indien nodig worden procedures gevoerd tot en met de gang naar de Raad van State. Contactpersoon: Jo Smits, 024-677 28 16


· Stichting Frisse Lucht Lindenholt
De stichting zet zich in voor de verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu in het stadsdeel Linden-holt. Het stadsdeel Lindenholt heeft ongeveer 16.000 inwoners en ligt aan de westkant van Nijmegen, ingeklemd tussen snelwegen en naast het industrieterrein Westkanaaldijk. Met name de stank en de uit-stoot van giftige stoffen verontrusten ons, daarop zijn veel van de activiteiten dan ook gericht. De stich-ting is opgericht in januari 1997 naar aanleiding van de verontrustende cijfers over het verhoogd voor-komen van kanker in Weurt en het westen van Nijmegen. De stichting bemoeit zich met diverse andere zaken zoals: een tweede brandweerpost dichter bij Nijmegen-West, verhoging van de waterstand van het Maas-Waal-kanaal en zwerfvuil in de wijk. Contactpersoon: Rudi Grevink, 024 3777445.


· Vereniging Dorpsbelang Hees
De vereniging is twaalf jaar geleden (her)opgericht (er was aan het begin van de 20e eeuw een voorlo-per) naar aanleiding van sloop- en bouwplannen in de kern van het oude dorp Hees. De vereniging wil het groene karakter van Hees zoveel mogelijk bewaren en houdt zich dan ook met name bezig met zaken als Park West, de toename van het verkeer, bouwplannen op groene plekken en de nabije industrie. De vereniging heeft ongeveer vijf honderd leden en is volledig onafhankelijk. De laatste jaren wil de vereni-ging ook de sfeer in de directe omgeving bevorderen door activiteiten te organiseren. Het milieu is niet het exclusieve terrein van de vereniging, maar door de ligging van de wijk neemt het wel een belangrijke plaats in. Contactpersoon: Loek Janssen, 024-373 48 00


· Wijkvereniging Ons Waterkwartier
De vereniging is 1 december 1997 opgericht en heeft tot doel: het verrichten en bevorderen van activi-teiten op geestelijk, sociaal, cultureel en recreatief terrein, allereerst ten behoeve van bewoners van de wijk het Waterkwartier. Centraal staat de leefbaarheid van de wijk, met bijzondere aandacht voor de ge-zondheid en het milieu. De vereniging stimuleert groepen en personen werkzaam binnen het Waterkwar-tier, werkt met hen samen en gebruikt verder alle andere wettige middelen die het doel kunnen bevorde-ren. Onderdelen van de vereniging zijn drie werkgroepen: 'gezondheid en milieu', 'verkeer en veiligheid' en 'wijktoekomstplannen'. Contactpersoon: Ab Zuuring, tel. 024-377 36 34

Namens de milieu- en bewonersgroepen,

Met vriendelijke groet,

Marga Jacobs
Voorzitter Leefmilieu
Dennenstraat 124
6543 JW Nijmegen
024-3780384
e-mail: m.jacobs@leefmilieu.nl site: www.leefmilieu.nl

Deel: ' 'Gelderse politici lopen weg voor verantwoordelijkheid' '
Lees ook