Provincie Gelderland


Provinciale reactie op Perspectievennota Verkeer en Vervoer

6 juli 1999

Nr. 99-269

Als aan gebruik van infrastructuur een prijskaartje komt te hangen dan moet dat geld ten goede komen aan het betreffende gebied. Benuttings maatregelen op het hoofdwegennet mogen niet leiden tot het wegdrukken van verkeer naar het onderliggende wegennet (i.c. de provinciale wegen) want dat is slecht voor de verkeersveiligheid. En als Den Haag taken en verantwoordelijkheden herordent en decentraliseert, dan moet dat ook gelden voor de bijbehorende middelen. Dat schrijft de provincie Gelderland aan minister Netelenbos in een reactie op de Perspectievennota Verkeer en Vervoer. Deze discussienota is de opmaat voor het nieuwe Nationale Verkeer- en Vervoerplan (NVVP) dat de regering volgend jaar aan de Kamer wil aanbieden.

Het NVVP is de opvolger van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (1989). Het plan geeft een perspectief tot 2030. De provincie Gelderland onderschrijft in grote lijnen de inhoud. Daarover is de afgelopen maanden in diverse regionale overleggen en met allerlei belangengroepen gesproken. Op 10 juni jl. wisselden vertegenwoordigers uit het landsdeel Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) overigens ook al met minister Netelenbos over een aantal onderwerpen van gedachten.

In haar reactie schrijft de provincie dat zij waardering heeft voor de open wijze waarop de nota tot stand is gekomen. Wel schept dat verplichtingen voor het vervolg. Er is sprake van een goed bruikbaar discussiestuk. De perspectievennota gaat met name in op de mogelijkheden van het beprijzen, beter benutten en gebiedsgericht aanpakken van de (auto)mobiliteit.

De provincie Gelderland mist nog de criteria op basis waarvan nieuwe infrastructuur in beeld komt als benutten van infrastructuur en het prijsmechanisme onvoldoende effect hebben.

Gelderland vraagt de minister om het water als ordenend principe voor het goederenvervoer in het NVVP mee te nemen. Ook vindt de provincie dat het NVVP zich uit zou moeten spreken voor de langere termijn. Nu lijkt de nadruk te liggen op de eerste 10 jaar. Met de regio's in Gelderland is de provincie van mening dat het succes van het openbaar vervoer niet alleen is af te meten aan het rendement en bezettingsgraad. Het openbaar vervoer heeft juist in de landelijke gebie den ook een sociale functie en levert een aandeel in de leefbaarheid van deze gebieden. Ook vraagt de provincie aandacht voor de afstemming tussen verschillende OV-gebieden. En bij de ruimte en vrijheid die voor beleids uitwerking op regionale schaal vereist is, schrijft de provincie, zijn chipkaart en tariefvrijheid noodzakelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, de heer H. Ytsma, tel. (026) 359 84 48, e-mail: h.ytsma@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer M. Coops, tel. (026) 359 90 18, e-mail: m.coops@prv.gelderland.nl

Deel: ' Gelderse reactie op Perspectievennota Verkeer en Vervoer '
Lees ook